DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.53-68

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ЗАХОДИ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ПЕРЕД СІЧНЕВИМ ПОВСТАННЯМ 1863 – 1864 рр.

Анатолій Юрійович Скрипник

Анотація


У статті розглянуто приготування російського царату, спрямовані на від­вертання польського Січневого повстання на теренах Правобережної України. Висвітлено загальну політичну ситуацію у краї, проаналізовано причини про­тиріч між соціальними прошарками і групами. Крізь призму соціальних настроїв у Південно-Західному краї Російської імперії досліджено рівень готовності адмі­ністративно-мілітарних керівних структур Київського генерал-губернаторства до «антидержавницьких дій», простежено створення при губернських і надгу­бернських установах оперативних відділів моніторингу настроїв серед населення та впливу зовнішніх факторів. Встановлено міру ефективності залучення частин регулярного війська щодо запобігання збройним виступам та їх використання у якості поліцейських підрозділів. Окремо з’ясовано ставлення місцевого насе­лення (зокрема, українського селянства) до повстанців, сприйняття й потракту­вання ними їхніх програмних політичних цілей і прагнень. Показано реакцію європейських країн на події у Царстві Польському та на заході Російської імперії, простежено вірогідність їх мілітарного втручання з метою локалізації репресивних дій російського самодержавства. Представлено об’єктивні і суб’єк­тивні причини поразки польського патріотичного повстання та її наслідки для мешканців регіону.


Ключові слова


Київське генерал-губернаторство; соціально-політичне становище; Січневе повстання; російська армія

Повний текст:

PDF

Посилання


Gąsowski T. 2016. Konsekwencje powstań narodowych w XIX wieku dla polskiej tożsamości narodowej. SCIAGA.pl. [online] Доступно: [Дата звернення 12 травня 2016].

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. 1992. Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Warszawa: PWN, s. 671.

Kizwalter T. 1999. O nowoczesności narodu: przypadek polski. Warszawa. s. 229.

Komitet Centralny jako Rząd Narodowy. 1968. Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862–1864. Wrocław, s. 99.

Tomaszewski B. 2006. Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 397.

Айрапетов О. Р. 2006. Внешняя политика Российской империи (1801–1914). Москва: Европа, 245 с.

Бартызель Я. 2013. 1863 – вместе в пропасть. В: О. Р. Айрапетов, ред. Русский сборник: исследования по истории Роcсии, том XV. Москва, с. 179.

Берг Н. В. 1879. Польское восстание в 1863–1864 гг. Русская старина. Том ХХV. Вып. 7. С. Петербург: с. 55.

Гескет С. 1894. Военные дейсвия в Царстве Польском в 1863 году. В: Пузыревский, ред. Начало восстания (Январь, Февраль и первая половина Марта). Глава Х. Варшава: с. 401.

Дьяков В. А., ред. 1993. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. Москва: с. 136.

Зашкільняк Л., Крикун М. 2002. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів, с. 326–328.

Зельдич Ю. В. 2006. Петр Александрович Валуев и его время: Историческое повествование. Москва: Аграф, с. 576.

Костюшко И. И. 1962. Крестьянская реформа 1864 года в Царстве Польском. Москва: изд-во АН СССР, с. 271.

Кривошея І., Моравець Н., ред. 2014. Польське національне повстання 1863-1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів. Умань: ФОП Жовтий О.О., с. 184.

Кулиняк Д., Дерек І. 2018. За нашу і вашу свободу. Документально-історичне есе. Київ: Саміт-Книга, с. 112.

Переписка з 9-ю артилерійською бригадою про отримання зброї сільською сторожею в Брацлавському і Винницькому повітах. Державний архів Житомирської області, Ф. Д-701, (Штаб Тульчинського військового загону Київського військового округу), Оп. 1, Спр. 2, Арк. 22-24.

Переписка з Подільським Губернатором щодо осіб, які брали участь у польському повстанні. Державний архів Хмельницької області. Ф. 634. (Кам’янець-Подільська військово-слідча комісія). Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1-2; 29.

Позанский Б. 1885. Воспоминания о польском восстании в Украине 1863 г. Киевская старина. Том ХІІІ. Київ: с. 450; 455.

Про патрулі в повітах і поліційній охороні. Колишній Кам’янець-Подільський державний міський архів. Ф. 228. (Канцелярія Подільського губернатора), Оп. 1. Спр. 3476. Арк. 38.

ПСЗРИ 1. Закон № 37227. О разрешении иметь в Дежурствах некоторых Начальников губерний Старших Адъютантов в штаб-офицерских чинах до Подполковника включительно. В: Полный свод законов Российской империи (далі – ПСЗРИ-ІІ). С. Петербург: Тип. ІІ Отд. Соб. Е.И.В. канц.,1863. Т. ХХХVІ. Отд. 2. с. 138.

ПСЗРИ 2. Закон № 37328. О правилах на случай объявления каких-либо местностей Западных губерний на военном положении. В: ПСЗРИ-ІІ. С Петербург: Тип. ІІ Отд. Соб. Е.И.В. канц.,1863. Т. ХХХVI. Отд. 2. с. 225-226.

ПСЗРИ 3. Закон № 37370. О представлении Главным Начальникам Западных губерний права предавать военному суду, по Полевому Уголовному Уложению, виновных в беспорядках, подавших повод к объявлению каких-либо местностей в военном положении и приводить приговоры о них в исполнение немедля. В: ПСЗРИ-ІІ. С. Петербург: Тип. ІІ Отд. Соб. Е.И.В. канц., 1863. Т. ХХХVІ. Отд. 2. с. 251-252.

ПСЗРИ 4. Закон № 38452. Высочайше утвержденное Положение о Главном Управлении войсками входящими ныне в состав 1-й Армии. В: ПСЗРИ-ІІ. С Петербург: Тип. ІІ Отд. Соб. Е.И.В. канц., 1865. Т. ХХХVІІ. Отд. 1. с. 660-664.

ПСЗРИ 5. Закон № 38622. О производстве в 1863 году рекрутского набора с обеих полос Империи. В: ПСЗРИ-ІІ. С. Петербург: Тип. ІІ Отд. Соб. Е.И.В. канц., 1865. Т. ХХХVII. Отд. 2. с. 1‒4.

Редигер А. Ф. 1900. Комплектование и устройство вооруженной силы. Изд. третье. Санкт-Петербург: Военная типография (Издание Главного штаба), с. 576.

Секретное предписание генерал-губернатору Юго-западного края, генералу Анненкову Николаю Николаевичу о военно-полицейских мероприятиях. В: Российский государственный архив древних актов. Ф. 1468 (Сборный личный фонд), Оп. 1, Д. 60. Л. 1-3.

Скрипник А. Ю. 2016. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792–1865 рр.), Кам’янець-Подільський: вид. ФОП Зволейко Д. Г., с. 612.

Скрипник А. Ю. 2018. Мілітарне протистояння у Листопадовому повстанні 1830-1831 рр. на Правобережній Україні. Військово-науковий вісник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вип. 30. Львів: НАСВ, с. 47–60.

Циркуляр Київського генерал-губернатора начальникам губерній. Колишній Кам’янець-Подільський державний міський архів. Ф. 228. (Канцелярія Подільського губернатора), Оп. 1. Спр. 3347. Арк. 7-8.

Циркулярний припис Київського військового, Подільського і Волинського генерал-губернатора про призначення його командиром окремого корпусу для боротьби з польськими революціонерами. Державний архів Хмельницької області. Ф. 123. (Подільський губернський предводитель дворянства). Оп. 1. Спр. 281, Арк. 1-3; 38-39.

Шандра В. С. 2014. Соціальні і політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 року. Вип. 1. (№ 514) УІЖ, с. 106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Анатолій Юрійович Скрипник

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019