DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.29.2018.121-133

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УНР В 1920 р

Vadym Zadunayskyi

Анотація


У статті проаналізовано зміни в системі вищого військового управління
Збройних Сил УНР у 1920 р. Українське Військо в 1920 р. перебувало під
військово-політичним впливом Польщі. Українська армія зберегла основи,
закладені у попередні роки. Пріоритети централізації було зафіксовано в законі про вище військове управління в УНР 12 листопада 1920 р. У листопаді 1920 р. було визначено 3 основні напрями військового командування: Військове міністерство, Генеральний Штаб та Генеральна інспекція військ. В умовах війни важливу роль відігравав Командувач військами. Такі підходи покращили функціональність Збройних Сил УНР. В законі визначено повноваження «Вищої Військової Ради», до складу якої входили представники військового командування та уряду. Було використано як український досвід 1917 – 1919 рр., так і досвід Російської імперської армії. Новації 1920 р. сприяли подальшому посиленню впливів Головного Отамана С. Петлюри на Збройні Сили та політичний провід УНР.


Ключові слова


Збройні Сили; Вище військове управління; Українська Народна Республіка; Військовий міністр; Генеральний Штаб; Генерал-Інспектор; Вища Військова Рада.

Повний текст:

PDF

Посилання


Капустянський М. Похід українських армій на

Київ – Одесу в 1919 році / М. Капустянський. – К.: Темпора,

– С. 19 – 286.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 –

рр. / І. Мазепа. – К.: Темпора, 2003. – 608 с.

Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини /

В. Петрів / Упоряд. В. Сергійчук. – К.: Поліграфкнига,

– С. 56 – 236.

Удовиченко О. Україна у війні за державність 1917 –

/ О. Удовиченко. – Київ: Україна, 1995. [Електронний

ресурс]. Доступно: https://www.e-reading.club/book.php?book=1002111

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за

державність / Л. Шанковський. – Мюнхен: Дніпрова Хвиля,

– 318 с.

Історія Українського війська (від княжих часів до

-х років ХХ ст.) / [Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів

З. та ін.]; упоряд. Б.З. Якимович. – [4-е вид.]. – Львів: Світ,

– 703 с.

Дубинский И. Червонное Казачество / И. Дубинский,

Г. Шевчук. – К.: Изд-во полит. лит-ры Украины, 1987. – 244 с.

Лихолат А.В. Розгром націоналістичної контррево-

люції на Україні / А.В. Лихолат. – К.: Держполітвидав,

– 662 с.

Супруненко Н.И. Очерк истории Гражданской войны

и иностранной военной интервенции на Украине / 1918 –

/ Н.И. Супруненко. – К.: Наука, 1966. – 420 с.

Голубко В.Є. Армія Української Народної Респуб-

ліки 1917 – 1918. Утворення та боротьба за державу /

В.Є. Голубко. – Львів: Кальварія, 1997. – 288с.

Литвин М. Збройні Сили України I пол. XX ст.

Генерали і адмірали / М. Литвин, Ю. Науменко; Інститут

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. –

Львів; Харків: «Сага», 2007. – 244 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української

Народної Республіки (1917 – 1921) / Я. Тинченко – К.:

Темпора, 2007. – 536 с.

Тинченко Я. Українські збройні сили: березень

– листопад 1918 р. / Я. Тинченко – Київ: Темпора,

– 480 с.

Ткачук П.П. Сухопутні війська України доби рево-

люції 1917 – 1921 рр. / П.П. Ткачук. Монографія; Інститут

українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, Львівський

інститут Сухопутних військ НУ «ЛП» – Львів, 2009. – 312 с.

Хома І. Січові Стрільці. Створення, військово-

політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців

у 1917–1919 рр. / І. Хома. – К.: Наш час, 2011. – 104 с.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова

спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку

XXІ ст. / В. Задунайський. – Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ,

– 335 с.

Задунайський В. Військова співпраця Збройних Сил

УНР та російських козацьких формувань восени 1920 р. /

В. Задунайський // Схід. – 2010. – № 5. – С. 91 – 93.

Задунайський В. Структура вищого управління військ

Української Народної Республіки за часів Центральної

Ради (квітень 1918 р.) і Директорії (лютий 1919 р.):

спільне і відмінне / В. Задунайський // Військово-науковий

вісник. – Випуск 27. – Львів: НАСВ, 2017. – С. 176 – 189.

Задунайський В. Зміни у системі вищого управління

Збройних Сил Директорії УНР влітку-восени 1919 р. /

В. Задунайський // Військово-науковий вісник. – Випуск 28. –

Львів: НАСВ, 2017. – С. 85-96.

Karpus Z. Wschodni sojusznicy Рolski w wojnie

roku / Z. Karpus. – Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994. –

s.

Krotofil M. Siły zbrojne Ukraińskiej Republiki

Ludowej (listopad 1918 r. – grudzień 1919 r.) / M. Krotofil. –

Kijуw: Stylos, 2011. – 223 s.

Pruszyński M. Dramat Piłsudskiego. Wоjna 1920./

М. Pruszyński. – Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza

„BGW”, 1994. – 298 s.

Skrukwa G. Formacje wojskowe Ukraińskiej „rewolucji

narodowej” 1914 – 1921 / G. Skrukwa. – Toruń: Wydawnictwo

Adam Marszałek, 2008. – 717 s.

ЦДАВО України. Ф. 1075, оп. 1, спр. 59.

ЦДАВО України. Ф. 1075, оп. 2, спр. 34

ЦДАВО України. Ф. 1075, оп. 2, спр. 150.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Vadym Zadunayskyi

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019