DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.21-33

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-САНІТАРНА МІСІЯ ДЛЯ СПРАВ ПОЛОНЕНИХ У НІМЕЧЧИНІ (1918-1920)

Volodimir Zabolotnyuk

Анотація


У статті розглядається діяльність Української військово-санітарної місії для справ полонених у Німеччині у 1918-1920 рр. Окрім основного завдання — репатріації полонених українців на батьківщину та надан­ня їм медичної та матеріальної допомоги місія займалася національ­ною просвітницькою діяльністю серед вояків-українців колишньої цар­ської російської армії.


Ключові слова


Перша світова війна; військовополонені; репатріація; військово-санітарні місії; Червоний Хрест; українсько-німецькі стосунки; військова еміграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміграції 1919—1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої) / Симон Наріжний. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1999. — 272 с.

Трембіцький В, Всеукраїнське Товариство Черво¬ного Хреста 1918—1923 / Володимир Трембіцький // Вісті Комбатанта. — Торонто; Нью-Йорк, 1972. — Ч. 4. — C. 16-21.

ТрембіцькийВ, Лікарський світ за української держави (за Директорії 1919-20 р.) / Володимир Трем¬біцький // Вісті Комбатанта. — Торонто-Нью-Йорк, 1974. —

Ч. 1. — С. 18—21.

ТрембіцькийВ, Міністерство Здоров’я в УНР / Володимир Трембіцький // Вісті Комбатанта. — Торонто; Нью-Йорк, 1972. — Ч. 3. — С. 14—21.

ТрембіцькийВ, Основи Санітарно-медичної служ¬би в УНР (листопад 1917— березень 1918) — Ч. 1. / Володимир Трембіцький // Вісті Комбатанта. — Торонто— Нью-Йорк, 1972.— С. 29—32.

Даниленко В,, Кривець Н, Передмова / Василь Даниленко, Наталія Кривець // Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918—1922): Документи і матеріали / Упор. В. М, Даниленко, Н. В. Кравець. — К.: Смолоскип, 2012. - С. 5-45.

Срібляні, Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР в таборах Польщі і Румунії (1921-1924 рр.) / Ігор Срібняк. — Київ; Філадельфія, 1997.

Жванно Л, Соціальні виміри Української Держави (квітень—грудень 1918 р.) / Любов Жванко. — Харків: Прапор, 2007. - 224 с.

Патер Іван. Союз визволення України: проблеми державності і соборності / Іван Патер. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. - 346 с.

Кривошеева Л, М, Діяльність Василя Сімовича в організації таборової преси / Лідія Миколаївна Криво¬шеева // Українська журналістика в контексті доб: Ма¬теріали всеукр. наук.-практ. конференції. Львів, 23¬24 вересня 2004 р. - Львів: ЛНУ, 2004. - С. 94-97.

Кривошеева Л, М, Національно-просвітня діяль¬ність Союзу Визволення України в таборах військово¬полонених українців /Автореф. дис. канд. іст. наук. - Запоріжжя, 2009. - 16 с.

Саевич Й, Й Військовополонені українці в та¬борах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни: вишкіл та організація побуту / Автореф. дис. канд. іст. наук. - Львів, 2007. - 20 с.

Кулеша й М, Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр.: формування та функціонування: моно¬графія / Надія Кулеша / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Відділення «Науково-дослідний центр періодики». - Львів, 2009. - 344 с.

Мартинюн М, Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914-1939 рр.): матеріали до бібліографії / Михайло Мартинюк / Передмова М. Вальо. - Львів, 1998. - 298 с.

Архів Української Народної Республіки. Мініс¬терство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919-1921) / Упор. Валентин Кавунник. - К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру- шевського, 2016. - 796 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Україн¬ської Народної Республіки 1918-1920. Документи і ма¬теріали у 2 томах /Відп. ред. В. Верстюк. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2006. - Т. 2. - 744 с.

Симон Петлюра, Статті, листи, документи. — Т. III

Упорядник В. Сергійчук. — К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1999. - 616 с.

Українська політична еміграція 1919-1945: До¬кументи і матеріали. — К.: Парламентське вид-во, 2008. — 928 с.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918—1922): Документи і матеріали / Упор.

B. М. Даниленко, Н. В. Кравець. — К.: Смолоскип, 2012. — 592 с.: іл.

Чайка К, Український Червоний Хрест за кордоном // Воля. — Відень, 1920. — 4 грудня. — Т. 4. — Ч. 10. —

C. 482—486.

Воля. — Відень, 1919. 15 листопад. Т. 5. Ч. 3. С. 135—137.

Воля. — 1919. — 16 серпня. — Т. 2. — Ч. 3. — С. 135—136.

Воля. — 1920. — 24 січня. — Т. 1. — Ч. 4. — С. 182—184.

Воля. — 1920. — 24 січня. — Т. 1. — Ч. 4. С. 166—171.

Український Прапор. — Відень, 1920. — 20 червня. — Ч. 36. — С. 2.

ВерниволяВ, [Сімович В.]. Українська військово- санітарна Місія в Німеччині / Василь Верниволя // Воля. Відень, 1919. — 29 листопада. — Т. 5. — Ч. 5. С. 212—214.

Центральний державний історичний архів Укра¬їни у Львові (далі — ЦДІАУЛ), ф. 581 (Колекція документів діяльності уряді та армій УНР і ЗУНР), оп. 1, сир. 196. — 38 арк.

ТТДТАУЛ, ф. 581, оп. 1, сир. 199. — 212 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Volodimir Zabolotnyuk

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019