DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.46-59

РОЗВІДУВАЛЬНА, КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА Й АГЕНТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНСЬКИХ З’ЄДНАНЬ У БОРОТЬБІ З ОУН(Б) І УПА (1943-1944 рр.)

Andrii Sukhykh

Анотація


У статті на основі архівних матеріалів вперше комплексно розглянуто питання розвідувальної, контррозвідувальної й агентурної діяльності партизанських з’єднань, які підпорядковувалися Рівненському обласному штабу партизанського руху у боротьбі з українським повстансько-під­пільним рухом на Волині. Проаналізована агентурно-розвідувальна робота опергрупп НКДБ УРСР «Розгром», яка восени 1943 р. прибула до Рівненського партизанського з'єднання № 1. Показано, що українські повстанці також намагалися створити агентурні позиції у рівненських радянських партизанських з’єднаннях.


Ключові слова


ОУН; УПА; УШПР; РПЗ № 1, РПЗ № 2; опергрупа НКДБ УРСР «Розгром»; розвідка; агентура; радянські партизани; українські повстанці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Я, Український визвольний рух у пос¬татях керівників. Волинська та Берестейська області (1930—1955) / Я. Антонюк. — Львів ; Торонто : Літопис УПА. — 1069 с. — (Літопис УПА — Бібліотека; Т. 13).

Архів Управління Служби безпеки України у Рівненській області (далі — АУСБУ у Рівненській області), ф. Основних справ, сир. 277, 46 арк.

АУСБУ у Рівненській області, ф. Основних справ, сир. 18133, 118 арк.

Бегма В. Злочини німців і народна боротьба на Рівненщині / В. Бегма. — К.і X. : Українське державне видавництво, 1945. — 35 с.

Веденеев Д, Меч і тризуб. Розвідка та контрроз¬відка руху українських націоналістів та УПА. 1920—1945. / Д. Веденеев, Г. Биструхін. - К. : Ренеза, 2006. - 408 с.

Веденеев Д, Радянські спецслужби в Україні в роки Другої світової війни / Д. Веденеев // Україна у Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси у двох книгах. Книга друга. — К.: Наукова думка НАН України, 2011. - C. 279-310.

Веденеев Д, Розвідувально-диверсійна та контр- розвідувальна діяльність органів державної безпеки за лінією фронту в 1941-1945 рр. (за документами НКВС-НКДБ Української РСР) / Д. Веденеев // 3 архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. - К.; X., 2014. - № 2 (43). - С. 291-352.

Галузевий державний архів Служби безпеки Укра-їни (далі - ГДА СБУ), ф. 6, сир. 76455 ФП, 60 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, сир. 28479, т.1, 170 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, сир. 28479, т.5, 19 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, сир. 28479, т.6, 22 арк.

ГДА СБУ, ф. 60, сир. 28479, т.15, 12 арк.

Державний архів Рівненської області (далі - ДАРО), ф. 4054, оп.1, сир. 161, 161 арк.

ДАРО, ф. 4054, оп.1, сир. 162, 226 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, сир. 3, 117 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, сир. 4, 122 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, сир. 8, 82 арк.

ДАРО, ф. П.1, оп.1, сир. 10, 97 арк.

ДАРО, ф. Р-30, оп.2, сир. 16, 285 арк.

Кентій А, Війна без пощади та милосердя. Парти-занський фронт у тилу Вермахту (1941-1944) / А. Кентій, В. Лозицький. - К.: Генеза, 2005. - 408 с.

Кізя Л Вирушали в похід партизани. Докумен-тальна повість / Л. Кізя. - К.: Політвидав України, 1972. - 282 с.

Курас И, Штаб непокоренных (Украинский штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны) / И. Курас, А. Кентий. - К.: Политиздат Украины, 1988. - 329 с.

Мищенко Г. Задача особой важности (Партизан¬ская разведка 1941-1945 гг.) / Г. Мищенко, Г. Мигрин. - К. : Вища школа, 1985. - 205 с.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. От обороны к наступле¬нию: 1 июля - 31 декабря 1942 года. Сборник докумен¬тов / [авт.-сост.:

В. Ямпольский, В. Антонов, И. Белик и др.]. - М. : Русь, 2003. - Т.3. - Кн.2. - 700 с.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Великий перелом: 1 июля - 31 декабря 1943 года. Сборник документов / [авт.-сост.: В. Ямпольский, В. Антонов, И. Белик и др.]. - М.: Русь, 2008. - Т.4. - Кн. 2. - 809 с.

Трофимович В, Боротьба за терени впливу між рівненськими радянськими партизанськими з’єднан¬нями й УПА (1943-1944 рр.) / В, Трофимович, А, Сухих // Військово-науковий вісник Національної академії сухо¬путних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. — Львів: АСВ, 2017. — Вип. 27. — С. 135—150.

Центральний державний архів громадських об’єд-нань України (далі — ЦДАГО України), ф. 1, оп. 22, сир. 508, 25 арк.

ЦДАГО України, ф. 68, оп.1, сир. 3, 56 а ірк.

ЦДАГО України, ф. 68, ОП.1, сир. 37, 4 а ірк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, сир. 1, 143 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, сир. 3, 112 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, сир. 7, 104 арк.

ЦДАГО України, ф. 69, оп.1, сир. 9, 11 а ірк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп.1, сир. 1, 193 арк.

ЦДАГО України, ф. 70, оп.1, сир. 6, 175 арк.

ЦДАГО України, ф. 85, оп.1, сир. 1, 197 арк.

ЦДАГО України, ф. 166, оп.2, сир. 93, 3 арк.

ЦДАГО України, ф. 166, оп.3, сир. 71, 106 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Andrii Sukhykh

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019