DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.60-70

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРАМІЛІТАРНОГО РУХУ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX ст.: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Alex Turchak

Анотація


Напередодні та в період Першої світової війни сформувався україн­ський національний парамілітарний рух, який нині розглядається дос­лідниками як важливий початковий етап діяльності національних зброй­них сил. У статті з’ясовано дефініцію «парамілітарного руху», визначено періоди його вивчення та концептуальні характеристики сучасників, передовсім української репрезентації в Австрійському парламенті, діячів Української революції 1917-1921 рр., політиків міжвоєнного часу; окрему групу складають роботи вчених української діаспори; новий етап історіописання парамілітарних організацій визначився у 1990-их роках і триває донині.

Ключові слова


українська історіографія; парамілітарний рух; Галичина; Перша світова війна; українські визвольні рухи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусяв М. Думки Грушевського про потребу укра-їнської армії // Літопис Червоної Калини. — 1935. — Ч. 3. — С. 13.

Бережинсьний В.Г. Галицькі військово-спортивні організації.— Київ: Академія Збройних Сил України,1997.- 32 с.

Блажневич І. Листопадовий спогад // Літопис. Червоної Калини. - 1937. - Ч. 12. - С. 4-6.

Виздрив В.С. Військово-партіотична діяльність УВО- ОУН серед української молоді Галичини (1920-1939 рр.): автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд..іст.наук: спец.20.02.22 «Військова історія»/В.С.Виздрик.- Льваів, 2014.-18с.

Голубко В.Є. Армія УНР 1917-1918: утворення та боротьба за державу.—ЛьвівЖальварія, 1997.-275 с.

Гордієнко В, Листопад. Сходження на Голгофу: Історія УГА // Літопис Червоної Калини.-1991 .-№1.-С.2-8; № 2.- С.2-9; №3.- С.2-9

Дашкевич Я, Перегул віків: три погляди на минуле і сучасне України//Україна: наука і культура.-Вип.26-27.— Київ, 1993.-0.44-78.^

Дем’янюк О,И, Військовопідготовча діяльність укра-їнських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд..іст.наук.: спец.20.02.22/ О.Й.Дем’янюк. - Львів,2004.-20с.

Дещинський Л,Є, Державотворча робота Української Народної Республіки по створенню Збройних Сил: історія і сучасність // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія. № 408 / Відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів: Вид-во Нац. унту “Львівська політехніка”, 2000. — С. 3—11.

Дещинський Л,Є, Українська державність: зовніш-ньополітичні відносини України в період Центральної Ради (1917-березень1918 рр.) // Вісник національного уні¬верситету «Львівська політехніка». Держава та армія.—Львів, 2005.-№528.-С.3-16.

Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стріль-ців. 1914—1918. — Львів: Червона Калина, 1936. — 375 с.

Жарський Е. Основи сокільства. — 2те вид. — Львів: Сокіл-Батько, 1937. — 32 с.

Заклинський М. «А ми тую стрілецьку славу збере-жемо»: спомини з визвольної війни.Ч.1.-Львів,1936.-131 с.; Ч.ІІ.-1936.-110С.

Зінкевич Р.Д. Початок українізації російської армії весною 1917 р. // Вісник національного університету «Львів¬ська політехніка». Держава та армія.—Львів, 2004.-№505.- С.36-441.

Ісаевич Я, Україна давня і нова: народ, релігія, куль- тура.-Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1996.-336 с.

Історія України: нове бачення. У 2 т./О.І.Гуржій, Я.Д.Ісаєвич, М.Ф.Котляр та ін.: під ред. В.А.Смолія.— К.: Україна,1995.- 350 с.

Компанієць II. Революційний рух в Галичині, Букови-ні та Закарпатській Україні під впливом ідей Великого Жовтня (1917-1919 рр.).— К.: Наук.думка, 1957.- 203 с.

Корпус Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання для відзначення 50-річчя створення формації Січових Стрільців 1917—1967. — Чікаго: Б. н. в., 1969. — 664 с.

Кривизюк Л. Українські парамілітарні організації та їх діяльність на початку XX ст, ./ Л.Кривизюк//Вісник Державного університету «Львівська політехніка». 1999,- №377.-0.91-96.

Крип’якевич І, Гнатевич Б, Стефанів 3, Думін О, Шрамченко С. Історія Українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.). Вид. 4-те, змінене і доповнене,- Львів: Видавництво «Світ»,1992.-702 с.

Кузьмів Я. Напрями національного виховання // Перший український педагогічний конгрес. 1935.— Львів, 1938.-0.189-195.

Купчанка К. Армія групи ген. Кравса в наступі на Київ в серпні 1919 року // Календар Червоної Калини на 1923 р. - Львів: Червона Калина,1922.-С.102-108.

Кучабський В, Січові Стрільці. їх історія і характер. — Львів: Червона Калина, «Просвіта», 1920.-40С.

Лазаревич М, Легіон Українських Січових Стрільців: формування, ідея, боротьба / М.Лазаревич. — Тернопіль: Джура,2005.-592с.

Левицький К, Великий Зрив. До історії української державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів. — Львів: Червона Калина, 1931. 150 с.

Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918. З ілюстраціями на підставі споминів і документів/ Кость Левицький,— Львів, 1928.-780С.;

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. — Львів, 1926. — 736 с

Лилик С, Західноукраїнська Народна Республіка (Методичні рекомендації для вчителів історії і учнів шкіл та профтехучилищ). — Львів: ЛО і УВ, 1990. — 40 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр,- Львів: Інститут українознавства НАЛУ; Інститут Центрально- Східної Європи,1998,- 488 с.

Литвин М, Р, Науменко К, Є. Історія галицького стрі-лецтва. — Львів: Каменяр, 1990. — 232 с.

Литвин М. Р, Науменко К. Є. Історія ЗУНР. Львів: Інститут українознавства ім..І.Крип’якевича НАН України, Олір, 1995. — 368 с.

Литвин М. Р, Науменко К, Є, Українські січові стрільці. — К.: Знання, 1992. — 48 с.

Лозинський М. Галичина в житті України/Михайло Лозинський,— Відень, 1916.-64 с.

Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920,/Михайло Лозинський,- Відень: Друкарня: J.N.Varnay, 1922.-228 с.

Маварчув С, А. Українська республіка галичан. — Львів: Світ, 1997. - 192 с.

Мавсимув І, Кожухів. Трагічна доля рештків УГА.- Львів,1930.-100с.

Мандзяв В,П, Історіографія українського національ-ного руху в Галичині XIX — початку XX ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 І

B. П.Мандзяк. — Львів: ЛНУ ім. І.Франка,2006.-20с.

Мірчув П. Українська державність 1917-1920.— Філадельфія,1967.-400с.

Мірчув П. Українсько-московська війна (1917-1919).-— Торонто,1957.

Нагірняв А.Я. Кирило Трильовський — організатор парамілітарних сил у Галичині (кінець XIX — 30-ті рр.. XX ст.). Автореф.дис. на здобуття наук. степеня канд..іст.наук.-Львів: Нац.ун-т «Львівська політехніка»,2006.-20с.

Паліїв Д, За генералами. Жмут спогадіІІ Календар Червоної Калини. 1935 р. — Львів: Червона Калина, 1934.-

C. 40-46.

Паліїв Д. Генерал Мирон Тарнавський ІІ Літопис 55 А.Я. Нагірняк Червоної Калини. — 1938. — Ч. 9. — С. 2—4.

Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. — ЛьвівЯн-т українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2000.- 346 с.

Пичета В.И. Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии.-Москва^Моск.рабочий, 1939-40С.

Рубльов О.С, Реент О,П. Українські визвольні зма-гання 1917-1921 рр. Серія «Україна крізь віки».Т.20.— Київ: Видавничий Дім «Альтернативи»,1999.- 320 с.

Трильовсьвий К. З мого життя І Кирило Трильов-ський.— Київ; Едмонтон, Торонто: канадський інститут українських студій; видавництво «ТАКСОН», 1999.- 278с.

Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол..ХІХ ст.- перша пол..ХХ ст.)ІБ.Трофим’як —-Тернопіль: Економічна думка, 2001.-694с.

Трофи’мяв Б, Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років XIX ст. до 1939 р.). І Б.Є.Трофим’як.— Київ: Інститут змісту і методів навчання, 1997. — 419 с.

Хома І,Я. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в боротьбі за державність України в 1917-1919 рр.: автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд.іст.наук: спец.20.02.22 «Військова історія»ІІ.Я.Хома.— Львів,2007.-20с.

Шашіовсьний Л. Українська армія в боротьбі за державність. — Мюнхен: Дніпрова хвиля. — 1958. — 319с.

Шанновський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно- історична студія. — Вінніпег: Вид. Д. Микитюк, 1974. — 396с.

Шишна О. Слідами листопадових боїв. — Львів: Львів-ська політехніка, 1993. — 236 с.

Якимович Б. Збройні сили України: Нарис історії. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: Просвіта, 1996. — 359 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Alex Turchak

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019