УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРАМІЛІТАРНОГО РУХУ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX ст.: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Турчак Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.60-70

Ключові слова:

українська історіографія, парамілітарний рух, Галичина, Перша світова війна, українські визвольні рухи

Анотація

Напередодні та в період Першої світової війни сформувався україн­ський національний парамілітарний рух, який нині розглядається дос­лідниками як важливий початковий етап діяльності національних зброй­них сил. У статті з’ясовано дефініцію «парамілітарного руху», визначено періоди його вивчення та концептуальні характеристики сучасників, передовсім української репрезентації в Австрійському парламенті, діячів Української революції 1917-1921 рр., політиків міжвоєнного часу; окрему групу складають роботи вчених української діаспори; новий етап історіописання парамілітарних організацій визначився у 1990-их роках і триває донині.

Біографія автора

Олександр Володимирович Турчак, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

доктор юридичних наук, доцент, начальник науково-дослідної лабораторії (військово-історичних досліджень) Наукового центру 

Посилання

Андрусяк М. Думки Грушевського про потребу української армії // Літопис Червоної Калини. – 1935. – Ч. 3. – С. 13.

Бережинський В.Г. Галицькі військово-спортивні організації.– Київ: Академія Збройних Сил України,1997.- 32 с.

Блажкевич І. Листопадовий спогад // Літопис. Червоної Калини. – 1937. – Ч. 12. – С. 4–6.

Виздрик В.С. Військово-партіотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920-1939 рр.): автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд..іст.наук: спец.20.02.22 «Військова історія» / В.С. Виздрик.– Львів, 2014. – 18 с.

Голубко В.Є. Армія УНР 1917-1918: утворення та боротьба за державу.– Львів: Кальварія, 1997. - 275 с.

Гордієнко В. Листопад. Сходження на Голгофу: Історія УГА // Літопис Червоної Калини. -1991. -№1. - С. 2-8; № 2. - С. 2-9; №3.- С. 2-9

Дашкевич Я. Перегул віків: три погляди на минуле і сучасне України//Україна: наука і культура.- Вип. 26-27. –Київ, 1993. - С. 44-78.

Дем’янюк О.Й. Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук.: спец. 20.02.22 / О.Й. Дем’янюк. – Львів, 2004. - 20 с.

Дещинський Л.Є. Державотворча робота Української Народної Республіки по створенню Збройних Сил: історія і сучасність // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія. № 408 / Відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2000. – С. 3–11.

Дещинський Л.Є. Українська державність: зовнішньополітичні відносини України в період Центральної Ради (1917 – березень 1918 рр.) // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія.–Львів, 2005. - № 528. - С. 3-16.

Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців. 1914–1918. – Львів: Червона Калина, 1936. – 375 с.

Жарський Е. Основи сокільства. – 2-ге вид. – Львів: Сокіл-Батько, 1937. – 32 с.

Заклинський М. «А ми тую стрілецьку славу збережемо»: спомини з визвольної війни. Ч.1. – Львів, 1936. – 131 с.; Ч.ІІ. – 1936. – 110 с.

Зінкевич Р.Д. Початок українізації російської армії весною 1917 р. // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів, 2004. – №505. – С. 36-441.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. - Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1996. - 336 с.

Історія України: нове бачення. У 2 т. / О.І. Гуржій, Я.Д. Ісаєвич, М.Ф. Котляр та ін.: під ред. В.А. Смолія.– К.: Україна, 1995.- 350 с.

Компанієць І.І. Революційний рух в Галичині, Буковині та Закарпатській Україні під впливом ідей Великого Жовтня (1917-1919 рр.).– К.: Наук.думка, 1957.- 203 с.

Корпус Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання для відзначення 50-річчя створення формації Січових Стрільців 1917–1967. – Чікаго: Б. н. в., 1969. – 664 с.

Кривизюк Л. Українські парамілітарні організації та їх діяльність на початку ХХ ст. / Л.Кривизюк // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». 1999. – №377. – С. 91-96.

Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С. Історія Українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). Вид. 4-те, змінене і доповнене. – Львів: Видавництво «Світ», 1992. - 702 с.

Кузьмів Я. Напрями національного виховання // Перший український педагогічний конгрес. 1935. – Львів, 1938. - С. 189-195.

Купчанка К. Армія групи ген. Кравса в наступі на Київ в серпні 1919 року // Календар Червоної Калини на 1923 р. – Львів: Червона Калина, 1922. – С. 102-108.

Кучабський В. Січові Стрільці. Їх історія і характер. – Львів: Червона Калина, «Просвіта», 1920. – 40 с.

Лазарович М. Легіон Українських Січових Стрільців: формування, ідея, боротьба / М. Лазарович. – Тернопіль: Джура, 2005. – 592 с.

Левицький К. Великий Зрив. До історії української державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів. – Львів: Червона Калина, 1931. – 150 с.

Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918. З ілюстраціями на підставі споминів і документів / Кость Левицький. – Львів, 1928. - 780 с.;

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. – Львів, 1926. – 736 с

Лилик С. Західноукраїнська Народна Республіка (Методичні рекомендації для вчителів історії і учнів шкіл та профтехучилищ). – Львів: ЛО і УВ, 1990. – 40 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів: Інститут українознавства НАНУ; Інститут Центрально-Східної Європи, 1998. – 488 с.

Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія галицького стрілецтва. – Львів: Каменяр, 1990. – 232 с.

Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Олір, 1995. – 368 с.

Литвин М. Р., Науменко К. Є. Українські січові стрільці. – К.: Знання, 1992. – 48 с.

Лозинський М. Галичина в житті України / Михайло Лозинський. – Відень, 1916. – 64 с.

Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / Михайло Лозинський. – Відень: Друкарня: J.N.Varnay, 1922. – 228 с.

Макарчук С. А. Українська республіка галичан. – Львів: Світ, 1997. – 192 с.

Максимук І. Кожухів. Трагічна доля рештків УГА. – Львів, 1930. – 100 с.

Мандзяк В.П. Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 / В.П. Мандзяк. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. - 20 с.

Мірчук П. Українська державність 1917-1920. – Філадельфія, 1967. – 400 с.

Мірчук П. Українсько-московська війна (1917-1919). – Торонто, 1957.

Нагірняк А.Я. Кирило Трильовський – організатор парамілітарних сил у Галичині (кінець ХІХ – 30-ті рр.. ХХ ст.). Автореф.дис. на здобуття наук. степеня канд. іст. наук. – Львів: Нац.ун-т «Львівська політехніка», 2006. – 20 с.

Паліїв Д. За генералами. Жмут спогаді // Календар Червоної Калини. 1935 р. – Львів: Червона Калина, 1934. - С. 40-46.

Паліїв Д. Генерал Мирон Тарнавський // Літопис 55 А.Я. Нагірняк Червоної Калини. – 1938. – Ч. 9. – С. 2–4.

Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. – Львів: Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 346 с.

Пичета В.И. Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии. - Москва: Моск. рабочий, 1939 – 40 с.

Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Серія «Україна крізь віки» Т. 20. – Київ: Видавничий Дім «Альтернативи», 1999. – 320 с.

Трильовський К. З мого життя / Кирило Трильовський.– Київ; Едмонтон, Торонто: канадський інститут українських студій; видавництво «ТАКСОН», 1999. - 278 с.

Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол..ХІХ ст.-перша пол..ХХ ст.) / Б. Трофим’як – Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 694 с.

Трофи’мяк Б. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 р.). / Б.Є. Трофим’як.– Київ: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 419 с.

Хома І.Я. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в боротьбі за державність України в 1917-1919 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 20.02.22 «Військова історія» / І.Я.Хома.–Львів, 2007. – 20 с.

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен: Дніпрова хвиля. – 1958. – 319 с.

Шанковський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія. – Вінніпег: Вид. Д. Микитюк, 1974. – 396 с.

Шишка О. Слідами листопадових боїв. – Львів: Львівська політехніка, 1993. – 236 с.

Якимович Б. Збройні сили України: Нарис історії. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: Просвіта, 1996. – 359 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-20

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ