DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.71-84

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ волинської ГУБЕРНІЇ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Alex Demianiuk

Анотація


Волинська губернія, територія якої напередодні Української революції була прифронтовою, мала свої особливості розвитку. Насамперед це сто­сується військово-політичних аспектів. У 1918 р., коли загострилася бороть­ба за збереження української державності, Волинський край став місцем перебування державних інституцій Української Народної Республіки, місцем боротьби з військом та ідеологією більшовицької Росії, місцем фор­мування українських військових формувань. Цим аспектам, у першу чергу, присвячена ця стаття.


Ключові слова


Українська революція; Волинська губернія; Українська Центральна Рада4 біл;шовицька агресія4 Брестські переговори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верстюн В, Ф, Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Версток. — К. : Заповіт, 1997. — 344 с., Кичий И, В, Борьба за власть Советов на Правобе¬режной Украине / И.В. Кичий. — Львов: Вища школа, 1986. — 152 с., Голубко В, Армія Української Народної Республіки. 1917—1918. Утворення та боротьба за дер¬жаву / В, Голубко. — Львів : Кальварія, 1997. — 288 с., Зінкевич Р.Д. Політична конфронтація та збройна боротьба в арміях Південно-Західного та Румунського фронтів після приходу більшовиків до влади (кінець 1917 — початок 1919 рр.) / Р.Д. Зінкевич // Вісник Націо¬нального університету «Львівська політехніка». — 2008. — № 634. Держава та армія. — С. 36—42, Солдатенко В, Ф. Українська революція. Історичний нарис: моногр. / В. Ф. Солдатенко. - К.: Либідь, 1999. - 976 с., Савченко В, А, Двенадцать войн за Украину /

B. А. Савченко. - X.: Фолио, 2005. - 415 с.

Христюк П. Замітки і матеріяли до історії Укра-їнської революції 1917-1920 рр.: в 4 т. / П. Христюк. - Відень, 1921. - 204 с.

Рубльов О, С. Кудря Данило Євменович / О. С. Рубльов // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол. В.А. Смолій та ін. - К.: Наукова думка, 2003¬2013. - Т. 5. - 2008. - С. 445.

Тинченко Я, Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918) [Електронний ресурс] / Я. Тинченко. - Режим доступу: http:/ /vijsko.milua.org/ Tinchenko-1UBV.htm.

Литвин С. Симон Петлюра. 1917-1926 / С. Литвин. - К.: Аквілон-Прес, 2000. - 436 с.

Центральний державний архів вищих органів вла¬ди та управління України, м. Київ (ТТДАВО України), ф. 1076, оп. 1, сир. 12.

Кривизюк Л.П Вишкіл та виховна робота в укра-їнських військах періоду визвольних змагань 1917¬1920 рр.:

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 20.02.22 «Військова історія» / Л.П. Кривизюк.

- Львів, 2001. - 20 с.

Дем’янюк О, И. «Волинський» період у діяльності державних інституцій Української Народної Республіки / О. Й, Дем’янюк // Історичні студії Волинського націо¬нального університету ім. Л. Українки. - 2009. - Вип. 1. -

C. 62-68.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, сир. 9.

Історіясічових стрільців. Воєнно-історичний нарис.

- К. : Україна, 1992. - 347 с.

Дещинський Л. Є, Державотворча робота Україн-ської Народної Республіки по створенню Збройних Сил: історія і сучасність / Л. Є. Дещинський // Вісник Націо-нального університету «Львівська політехніка». - 2000. - № 408. Держава та армія. - С. 2-11.

, Литвин С, Звільнення України від російсько- більшовицьких військ навесні 1918 року (до 90-річчя події) [Електронний ресурс] / С, Литвин // Воєнна історія, — 2008, — № 3 — Режим доступу до журн,: http: //www, warhistory,ukrlife,org,

, Христич Явим. Українська революція в Чорно-морській воєнній флоті (Спогад учасника) / Яким Христич // Військово-історичний альманах, — 2003, — Ч, 2, — С, 136-160,

, Петрів В, Спомини з часів української революції (1917-1921) [Електронний ресурс] / В, Петрів, — Львів: Видавнича кооператива «Червона калина», 1927, — Режим доступу до книги: http://www,geocities,com /unrarmy/ petriv_index,htm,

, ЦДАВО України, ф, 3690, оп, 1, сир, 17,

, Литвин С. Військо Центральної Ради: злочинна недбалість чи поріг можливого? [Електронний ресурс] / С, Литвин // Воєнна історія, — 2007, — № 1—3, — Режим доступу до журн, : http: //www,warhistory,ukrlife,org,

, Яневсьвий Д. Б, Проект «Україна», або Таємниця Михайла Грушевського / Д, Б, Яневський, — X, : Фоліо, 2010, — 315 с,

, Савченво В. А. Двенадцать войн за Украину / В, А, Савченко, — X, : Фолио, 2005, — 415 с,

, Верстюв В, Ф, Українська Центральна Рада: Навч, посіб, / В, Ф, Верстюк, — К, : Заповіт, 1997, — 344 с,

, Овсенюв Р. Н, Нариси історії Волині, Соціально- економічний, революційний та національно-визволь¬ний рух трудящих (1861—1939) / Р, Н, Оксенюк, — Львів: Вид-во Львівського університету, 1970, — 276 с,

, Удовиченво О. І, Україна у війні за державність,

Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917—1921 / О, І, Удовиченко, — К, : Вид-во «Україна», 1995, — 206 с,

, Яцечво Т. До історії Кременеччини періоду Пер¬шої світової війни / Т, Яцечко, С, Яцечко // Минуле і сучасне Волині та Полісся, Сереховичі та Старовижів- щина в історії України, Волині та Полісся: Наук, зб,: Вип, 21: M-ли XXI Волинської обл, наук.-практ. істор,- краєзн. — Луцьк: МП «Пульс», 2006, — С, 236—238,

, ЦДАВО України, ф, 1064, оп, 1, сир, 10,

, Вісник Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки, — 1918, — 15 березня,

, Держаний архів Тернопільської області (далі — Держархів Тернопільської обл,), ф, 241, оп, 1, спр,1,

Держархів Тернопільської обл., ф. 241, оп. 1, спр. 30-67.

Держархів Тернопільської обл., ф. 241, оп. 1, спр. 1.

Держаний архів Волинської області (далі — Дер-жархів Волинської обл.), ф. 3, оп. 1, сир. 1541.

Держархів Волинської обл., ф. 3, оп. 1, сир. 1736.

Держархів Волинської обл., ф. 3, оп. 1, сир. 1725.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Alex Demianiuk

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019