DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.85-96

ЗМІНИ У СИСТЕМІ ВИЩОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ДИРЕКТОРІЇ УНР ВЛІТКУ-ВОСЕНИ 1919 р.

Vadim Zadunaiskyi

Анотація


У статті проаналізовано реформування вищого військового управ­ління у Збройних Силах УНР (без урахування Української Галицької Армії) влітку-восени 1919 р. Вище військове управління Наддніпрян­ської армії УНР в цей період зазнало часткових змін, а не повної пере­будови. Багато розробок зимово-весняного періоду виявились успішними. Нові підходи дозволили покращити функціональність Збройних Сил. Важливе значення мало посилення контролю держави за військовими формуваннями завдяки впровадженню «Державного Інспектор ату». Відповідало потребам часу й чітке визначення меж компетенції «Вій­ськової Ради». Новації у військовій системі Українського Війська частково засвідчили вплив досвіду Російської імперської армії. Певну подібність виявлено і з важливими структурами військово-політичного контролю в Радянській Росії. Новації сприяли подальшому посиленню впливів Голов­ного Отамана С.Петлюри на Збройні Сили та політичний провід УНР.


Ключові слова


Вище військове управління; Директорія Української Народної Республіки; Збройні Сили; Наддніпрянська армія; Військовий міністр; Військова Рада; Державний Інспекторат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безручно М. Січові Стрільці в боротьбі за держав¬ність. - Каліш, 1932. - 82 с.

Капустянський М. Похід українських армій на Київ — Одесу в 1919 році / М.Капустянський. — К.: Темпора, 2004. — С. 19-286.

Удовиченко О. Україна у війні за державність 1917¬1921 / О.Удовиченко. — Вінніпег, 1954. [Електронний ресурс]. Доступно: https7/www.e-reading.club/book.php?book=1002111

Шанновсьний Л, Українська армія в боротьбі за дер-жавність / Л.Шанковський. — Мюнхен: Дніпрова Хвиля, 1958. — 318 с.

Історія Українського Війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.) / Зав.ред. Д.С.Карпин. — Львів: Світ, 1992. — 702 с.

Голуб П,А, Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за Власть Советов (март 1917 — февраль 1918 года) / А.П.Голуб. — К., 1958. — 256 с.

Лихолат А.В. Розгром націоналістичної контрреволю¬ції на Україні / А.В.Лихолат. — К.: Держполітвидав УРСР, 1955. — 662 с.

Супруненко Н, Очерк истории Гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине / 1918¬1920. / / Н.Супруненко. — К.: Наука, 1966. — 420 с.

Голубко В, Армія Української Народної Республіки 1917-1918. Утворення та боротьба за державу / В, Голубко, — Львів: Кальварія, 1997. - 288с.

Литвин М. Збройні Сили України I пол. XX ст. Генерали і адмірали / М. Литвин, Ю. Науменко; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів; Харків: «Сага», 2007. — 244 с.

Солдатенко В, Галицька армія у Наддніпрянській Україні / В. Солдатенко, Б. Савчук. — К.: Світогляд, 2004. — 213 с.

Ткачук П,П, Сухопутні війська України доби рево¬люції 1917— 1921 рр. / П.П.Ткачук. Монографія; Інститут українознавства ім. І. Кри- п’якевича НАНУ, Львівський інститут Сухопутних військ НУ «ЛП» — Львів, 2009. — 312 с.

Хома І, Січові Стрільці. Створення, військово-полі-тична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / І.Хома. — К.: Наш час, 2011. — 104 с.

Якимович Б, Збройні сили України: нарис історії / Б.Якимович — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’яке-вича НАНУ, “Просвіта”, 1996. — 360 с.

Задунайський В. Ранги та посади Наддніпрянської Армії / В.Задунайський // Київська старовина. — 1994. — №4. — С. 104-110.

Задунайський В. Українські козацько-лицарські традиції в Наддніпрянській армії УНР (1917-1919 рр.) / В.Задунайський // Схід. — 2001. — № 3. — С. 60 - 62.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спад-щина українських козаків в кінці XIX — на початку XXI ст. / В.Задунайський. — Донецьк: Норд-Прес — ДонНУ, 2006. — 335 с.

Задунайський В. Структура вищого управління вій¬ськ Української Народної Республіки за часів Централь¬ної Ради (квітень 1918 р.) і Директорії (лютий 1919 р.): спільне і відмінне / В.Задунайський // Військово-науковий вісник. — Випуск 27. — Львів: НАСВ, 2017. — С. 176 — 189.

Kapus Z, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku / Z.Karpus. — Toruri: Wydawnictwo UMK, 1994. — 230 s.

Krotofil M. Ukrairiska Armia Halicka. — Toruri: Wyd- wo Adam Marszalek, 2002. — 205 s.

Skrukwa G. Formacje wojskowe Ukrairiskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921 / G.Skrukwa. — Toruri: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008. — 717 s.

Военный Совет. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ria1914.info/ index.php?title =Военный_совет

Рымшан М.Б. Революционный военный совет СССР за 10 лет / М.Б.Рымшан, К.Алексинский, Б. Карнеев. — Мос- ква-Ленинград: Росиздат военной литературы, 1928. — 87 с.

ТТЛ АБО України. Ф. 1075, on. 1, сир. 36

ЦДАВО України. Ф. 1078, оп. 1, сир. 71.

ЦДАВО України. Ф. 1078, оп. 2, сир. 5.

ЦДАВО України. Ф. 1078, оп. 2, сир. 52.

ЦДАВО України. Ф. 1078, оп. 4, сир. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Vadim Zadunaiskyi

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019