DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.28.2017.97-109

ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 1918 - 1921 років НА ОБҐРУНТУВАННЯ МІЖВОЄННОЇ МЕСІАНСЬКОЇ ВІЗИ ГАЛИЦЬКОГО УКРАЇНСТВА

Vitaliy Lysenko

Анотація


Розкривається значущість галицьких революційних змагань та їх впливу на обґрунтування месіанської візії міжвоєнного часу. Встановлено, що напередодні вищезазначених подій політичне становище галицьких українців значно погіршилося внаслідок протидії польського політикуму, що у подальшому призвело до активізації міжетнічної ворожнечі. Аналі­зується роль австрійського чинника у державотворчих процесах галиць­ких українців. З'ясовано, що революційні події справили позитивний вплив на оформлення месіанської сентенції міжвоєнного часу. Констату­ється, що найзначнішими подіями стали українсько-польська війна 1918-1919 рр. (хоча галичани й зазнали поразки через об'єктивні при­чини, ця війна стала каталізатором активізації визвольної боротьби в роки інкорпорації краю Другою Річчю Посполитою) та возз’єднання укра­їнських земель 1919 р., яке довершило модерну галицьку візію «україн­ського П'ємонту» та стало одним зі свідчень реальності існування об'єд­наної української держави. Констатується, що революційні події значно вплинули на подальший розвиток месіанської сентенції та зумовили трансформацію Галичини у центр збереження українськості та націо­нальної ідеї.


Ключові слова


революція; чин; політикум, патент4 ЗУНР; війна; акт4 визвольна боротьба; месіанська візія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Жерноклеев О,, Райківський І, Лідери західноукра-їнської соціал-демократії. Політичні біографії / О. Жерно-клеев, І. Райківський. — Київ: Основні цінності, 2004. — 283 с.

Костів К, Конституційні акти відновленої Україн-ської держави 1917—1919 років і їхня політично-дер¬жавна якість / К. Костів. — Торонто: Друком Українсь¬кої друкарні, 1964. — 186 с.

Левицький К, Історія визвольних змагань га¬лицьких українців з часу війни: з ілюстраціями на під¬ставі споминів і документів / К.Левицький. — Львів: [б.в.] , 1928. - Часть 1-2. - 500 с.

Литвин М, Науменко К, Історія ЗУНР / М. Литвин, К.Науменко. — Львів: Олір, 1995. — 362 с.

Литвин М. Українсько-польська війна. 1918 — 1919 рр. / Микола Литвин. — Львів: Інститут україно¬знавства НАЛУ; Інститут Центрально-Східної Європи, 1998. — 469 с

ЛисякРудницький І, Між історією і політикою /І.Лисяк-Рудницький. — Мюнхен: Сучасність, 1973. — 441 с.

Лозинський М. Українська революція. Галичина в роках 1918—1920: Розвідки і матеріали. / М.Лозинський. — Відень: Український соціологічний інститут, 1922. — T.V. с.23

Омельянович-ПавлениоМ, Українсько-польська війна 1918-1919/М. Омельянович-Павленко. — Прага: Накладом Меркур-фільму, 1929. — 73с.

Павлишин О. Євген Петрушевич (1863—1940): Ілю-стрований біографічний нарис / О. Павлишин. — Львів: Манускрипт —Львів, 2013. — 400 с.

Ріпецький С. Українсько-польський процес 1918— 1923: перед світовим трибуналом /С. Ріпецький. — Чікаго, Нью-Йорк : Український публіцистично-науковий ін-т, 1963. — 38 с.

Тойнби А Дж. Постижение истории / А.Дж. Тойнби — Москва: Прогресс, 1991. — 736 с.

Український національно-визвольний рух на При-карпатті в XX столітті. Документи і матеріали / Відпо-відальний редактор професор Микола Куіутяк. — Том 1. — Книга 1 (1919 — 1929). — Івано-Франківськ: КПФ «ЛІК», 2012. — 600 с.

, Фельдман В, Політичні програми й течії в Га-личині 1846—1906 (фрагменти) // Ми не є українофіла¬ми, Польська політична думка про Україну і українців, Антологія текстів, — Київ: Вид, дім «Києво-Могилян- ська академія», 2012, — 440 с,

, Цегельський Л, 22 січня 1919 року / Л, Цегельський // Визвольний шлях, — Лондон, 1979, — Кн, 1, — С,3,

, ШевчукС, Пора сказати правду про наші виз¬вольні змагання, добитися волі для Галицької землі, 1918-1939 / С, Шевчук, - Торонто : [б.в,], 1965, - 280 с,

, Buell R,L, Poland: key to Europe [Electronic resource] / R,L, Buell, - New York : A,A, Knopf, 1939, - 414 p, - Access mode: https://archive,org/details/ polandkeytoeurop011858mbp


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Vitaliy Lysenko

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019