DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.46-70

УКРАЇНЦІ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XIX- ПОЧАТКУ XX ст.

Андрій Федорович Lozynskyi

Анотація


У статті здійснено аналіз ролі українців у системі кадрового забезпечення сухопутних військ збройних сил Російської імперії. Розкрито особливості підготовки офіцерів у провідних спеціальних військових навчальних закладах імперії (за основними родами військ). Розглянуто їх професійні якості і талант, організаторські здібності до військового будівництва, які згодом були реалізовані в роки Першої світової війни та у процесі становлення українського національного військового руху.


Ключові слова


збройні сили; військовослужбовці; офіцери; російська армія; українці у військових навчальних закладах; Перша світова війна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвин М.Р. Збройні сили України першої

половини XX ст. Генерали та адмірали І М.Р. Литвин, К.Є. Науменко; Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. — Львів; Харків : Вид-во «Сага», 2007. - 244 с.

Сергійчук В. Високий дух і трагедія українського

генералітету / В. Сергійчук, Я. Тинченко // Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. Ч. 1:

Бібліографічно-довідкова; післямова В. Сергійчука. — К. : Тираж, центр УРП, 1995. - С. 254-255.

Военный энциклопедический словарь: в 2 т. / Ред.

A. П. Горкин [и др.]; М-во обороны РФ, Ин-т военной истории. — М. : Большая Российская энциклопедия; Рипол Классик. - 2001. - Т. 2. - 814 с.

Чернавин В.В. К вопросу об офицерском составе

старой русской армии к концу ее существования /

B. В. Чернавин И Военно-исторический журнал. — 1999. - № 5. - С. 84-89.

Буравченков А. Офіцерський корпус російської армії

напередодні Першої світової війни І А. Буравченков // Історичний журнал. — 2009. — № 5. — С. 18—33; Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914—1918 рр. (за документами 11 ПАВО України) І І.М. Мягкий // Архіви України. — 2014. — №4-5. - С. 51-60; Омелянович-Павленко М.

Спогади командарма (1917—1920) І М. Омелянович- Павленко. — К. : Темпора, 2007. — 541 с.;

Суряев В.Н. Офицеры Русской Императорской армии. 1900-1917 / В.Н. Суряев. - М. : Русская панорама; Русское историческое общество, 2012. — 288 с.; Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога / С.В. Волков. — М. : Русский путь, 2002. - 568 с.; Волков С.В. Офицеры

армейской кавалерии: Опыт мартиролога /

C. В. Волков. - М. : Русский путь, 2004. - 623 с.;

Волков С.В. Офицеры российской артиллерии: Опыт мартиролога / С.В. Волков. — М. : Русский путь, 2011. — 776 с.; Волков С.В. Генералы и штаб- офицеры русской армии. Опыт мартиролога. В 2 кн. / С.В. Волков. - М. : ФИВ, 2012. - 1464 с.;

Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь / К.А. Залесский. — М. : ACT; Астрель, 2003. - 894 с.; Герои Великой войны. 1914-1918 / Сост. Т. Ильина. - М. : Кучково поле, 2014. - 504 с.; Грицай Н. Малороссийские офицеры и генералы Вооруженных сил Юга России / Н. Грицай И Интернет-сайт общественно-исторического клуба «Белая Россия». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://belrussia.ru/page-id-138.html.

Список военно-учебных заведений Российской

империи. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_военно

учебных_заведений_Российской_империи.

Буравченков А. Офіцерський корпус російської армії

напередодні Першої світової війни. — С. 18—33.

Шереметьев О.Є. Військова слава України: XVIII —

поч. XX ст. І О.Є. Шереметьев, Я.Ю. Тинченко, І.Т. Жук. - К. : Майстерня книги, 2005. - 140 с.; Грицай Н. Малороссийские офицеры и генералы Вооруженных сил Юга России. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://belrussia.ru/page-id- 138.html; ПапакінА.Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) I А.Г. Папакін // Архіви України. — 2011. — № 5. — С. 113-124; Милоданович В.Е. Генерал Василий Фадеевич Кирей І В.Е. Милоданович // Воєнная Быль (Париж). - 1959. - № 35. - С. 6-10.

Ковальчук М. Генерал Микола Капустянський:

(1881-1969) / М. Ковальчук. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. — 128 с.; Безручко Марко Данилович. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk. wikipedia.org/wiki/Be3py4KO_MapKoJl,aHn лович; Українське військо у XX—XXI ст. Інтернет- портал //Командири українського війська [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vijsko.milua.org/ komandyry.htm.

Сулковський Б. З історії формування 2-го Січового Запоріжського корпусу // Табор (Варшава). — 1927. — Ч. 4. — С. 71—87; В обличчу памяти борців 11 Літопис Червоної Калини (Львів). - 1932. - Ч. 4. - С. 21-24; Волков С.В. Офицеры армейской кавалерии. — С. 486; Завадський В. Генерал Володимир Сальський И За Державність (Торонто). — 1964. — Ч. 10. - С. 235-237; МарунчакМ. Біографічний довідник до історії українців Канади І М. Марунчак. — Вінніпег: Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1986. - С. 561.

Знамениті Полтавці. Державні, суспільні, церковні і військові діячі // Полтава історична. Інтернет-сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// poltav ahistory.inf. ua/mansl_2u.html#met3;

Высочанский С. Наша семя. Ее прошлое I С. Высочанский И Культ.-просвет, журнал «Мир Паустовского» (Москва). — 2000. — № 15—16.;

Незабытые могилы. Российское зарубежье некрологи 1917-1997 гг. в 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. — М. :РГБ,1999. - Т. 1. Буквы А-В. - С. 41.

Гай-Нижник П. Начальники особистого Штабу

гетьмана П. Скоропадського / П. Рай-Нижник И Військово-історичний альманах. — 2010. — № 2 (21). — С. 50—52; Бутович М. Формування Сірої дивізії у Володимирі-Волинському I M. Бутович И За Державність (Торонто). — 1966. — № 11. — С. 33—41.

Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. — С. 559—560; Сідак В. Полков¬ник Петро Болбочан: трагедія українського держав¬ника. Наукове видання І В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. - К. : Темпора, 2009. - С. 6.

Архипович Микола Реоргійович. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ wiki/ApxnnoBH4_ Микола_Рергійович; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. - С. 577.

Осташко Т. Український козацький рух в еміграції (1919—1939) І Т. Осташко // Вісник Київського держ. лінгвістичного ун-ту. Серія: Історія, економіка, філософія. Вип. 4: Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика І ред. Ю. Терещенко. — К. : [б.в.], 2000. — С. 285-294.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917-1920). - С. 67, 170-180; Воманюк А. Ренерал Павло Шандрук І А. Романюк // Вісті Комбатанта (Нью-Йорк). - 1980. - Ч. 1. - С. 68-70.

Вутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России / Н.Н. Рутыч. — М. : Российский Архив, 1997. - С. 43; Незабытые могилы. - Т. 1. - С. 303.

Шереметьев О.Є. Військова слава України: XVIII - поч. XX ст. - 140 с.

Отт-Скоропадська О. Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873—1945) І О. Отт- Скоропадська, П. Рай-Нижник И Павло Скоропадський. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918 / Рол. ред. Я. Пеленський; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсь- кого НАН України, Ін-т східноєвропейських досліджень НАН України, Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В. Липинського. — Київ— Філадельфія, 1995. - С. 35-43; Реєнт О. Павло Скоропадський І О. Реєнт. — К. : Видавничий Дім «Альтернативи», 2003. - 304 с.; Залесский КА. Кто был кто в Первой мировой войне. — С. 562.

Садовський ІИ.Микола Юнаків. Генерального Штабу Генерал-Полковник Армії УНР / М. Садовський И Вісті Комбатанта (Нью-Йорк). — 1971. — Ч. 3-4. — С. 38-44; Залесский КА. Кто был кто в Первой мировой войне. - С. 721-722; ПанасН.Б. Олександр Петрович Греків: кар’єра українського генерала І Н.Б. Панас И Військово-

науковий вісник. — 2012. — Вип. 17. — С. 71—82; Українське військо у XX—XXI ст. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vijsko.milua.org/ komandyry.htm; Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. (Биобиблио-графический справочник) / Ред. В.М. Шабанов; Федеральное архивное агентство, Российский государственный военно-исторический архив. — М. : Русский мир, 2004. - С. 380; Ганин А.В. Генерал- хорунжий Всеволод Петров и изучение истории Северной войны в украинской военной эмиграции / А.В. Ганин И Северная война и Приднестровье: история и современность; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Приднестровское отделение Российской академии естественных наук. — Тирасполь, 2010. - С. 40-46; Калинчук Д. Росіяни в боях за незалежну Україну I Д. Калинчук И Українська правда, Історична правда. 17.12.2013.

Несвіцький О.О. Полтава у дні революції та в

період смути 1917—1922 / О.О. Несвіцький. —

Полтава : [б.в.], 1995. - С. 71; Боляновсъкий А. Українські військові формування у Збройних силах Німеччини (1939—1945) І А. Боляновський. — Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту, 2003. — С. 496-525; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. — С. 505.

Колянчук О.М. Генералітет українських

визвольних змагань. Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини XX ст. І О.М. Колянчук, М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. — Львів : Ін-т українознавства, 1995. — 283 с.; Волков С. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2-х т. / С. Волков. - М. : Центрполиграф, 2010. - Т. 1. А-К. - 760 с.; Т. 2. Л-Я. — 832 с.; Генералитет российской императорской армии и флота. Интернет-сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusgeneral.ru/index.html.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921): наук. вид. І Я. Тинченко. - К. : Темпора, 2007. - 536 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://coollib.eom/b/178327; Русская армия в Великой войне. Интернет-проект И

Картотека проекта [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.grwar.ru/persons/persons.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Андрій Федорович Lozynskyi

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019