DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.27.2017.71-88

МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анатолій Іванович Luhtan

Анотація


У статті розглядається історія виникнення, становлення та розвитку міжнародного військового співробітництва України. Проводиться огляд наукових розробок з питань міжнародного військового співробітництва. Розкривається соціологічна основа предмета та сутність міжнародного військового співробітництва в системі міжнародних відносин. Окрема увага приділяється сучасному міжнародному військовому співробітництву з огляду на 25-річний історичний досвід.


Ключові слова


Міжнародне військове співробітництво України; військове співробітництво; держави—члени НАТО; Збройні Сили України; спільні цінності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: Указ Президента України [від 4 березня 2016 року] // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р. - № 46. - 1477 с.

Якимович Б. Збройні Сили України: нарис історії/ Б. Якимович. - Львів, 1996. - С. 359.

Авдошин І.В. Правове регулювання міжнародного співробітництва України у військовій сфері // І.В. Авдошин : Стратегічна панорама. — № 2. — 2008. - С. 220-226.

Зіняк Л.В. Міжнародно-правові засади військового співробітництва України : автореф. дис.... канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 «Міжнар. право» І Зіняк Любомир Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. -X., 2015. - С. 10-13.

Делійський О.А. Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 «Міжнар. право» / Делійський Олександр Аркадійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - X., 2003. - 12 с.

Вечич С.Л. Воєнно-політичне співробітництво Збройних Сил України з НАТО (1991-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : [спец.] 20.02.22 «Військова історія» / Речич Сергій Леонідович ; Нац. універ. оборони України. — К., 2012.

Недзельський Ю.О. Участь Збройних сил України в програмі «Партнерство заради миру» (1994-2010 рр.) автореф. дис. ... канд. істор. наук : [спец.] 20.02.22 «Військова історія» І Недзельський Юрій Олексійович; Нац. універ. оборони України. — К., 2012.

Велігодський Д.В., Мальцева Є.В. Особливості нормативно-правового регулювання співробітництва України з НАТО в 1991-2004 роках// Д.В. Велігодський, Є.В. Мальцева ; Ученые записки Таврийского национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». — том 22 (61). - № 2. - 2009. - С. 11-13.

Історія держави і права України: У 2 т./ за ред. В.Я. Тація. - К., 2000. -Т. 1.

Захарченко П.П. Історія держави і права України: підручник. — К.: Атіка, 2005. —368 с.

Кузъминецъ О., Калиновсъкий В. Історія держави та права України. — К., 2002.

Цыганков П.А. Международные отношения. — М.,1996. - С.320.

Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: підручник. - К.: Либідь, 2006. - 716 с.

Keohane R. International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory. — Boulder; San-Francisco; London: Routledge, 1989. — 250 p.

Циганкова T, Гордеева T. Міжнародні організації: навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. - С. 340.

Фролов С.С. Социология: Учебник для высших учебных заведений. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд. корпорация «Логос», 1996. — С. 360.

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. ООН; Статут, Міжнародний документ від 26 червня 1945 року, Документ, чинний, остання версія — Редакція від 16.09.2005 [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010.

Північноатлантичний договір, Міжнародний

документ від 04.04.1945 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/950_008.

Клаус Дітер Боршарт. Абетка законодавства Європейського співтовариства // Переклад з анг. — К.: ТОВ «Вірксам», 2001. - Є. 112.

Спеціалізовані і установи системи ООН: навч. посібник І В.С. Бруз, В.М. Грабажей, В.О. Єлфімов та ін; за ред. В.С. Бруза. - К.: Либідь, 1995. - С. 116.

Департамент міжнародного оборонного співробіт¬ництва Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http ://www. mil. gov. ua/index.php?lang=ua∂=depa rtment⊂=dms.

Перелік міжнародних угод у сфері військово- технічного співробітництва: Військово-технічне співробітництво І Міністерство економічного розвитку та торгівлі, офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=Viiskovo- tekhnichneSpivrobitnitstvo.

Перелік Українських частин комісій з питань військово-технічного співробітництва, до складу яких включені представники Мінекономрозвитку: Військово-технічне співробітництво І Міністерство економічного розвитку та торгівлі, офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http ://www .me .gov .ua/Documents/List?lang=uk- UA&tag=Viiskovo-tekhnichneSpivrobitnitstvo.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України [від 1 липня 2010 року №2411-VI : Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст. 816, № 35-VIII від 23.12.2014, ВВР, 2015, № 4, ст. 13] // Відомості Верховної Ради України. — 2010 р. — № 40. - С. 1452, стаття 527.

Основні зусилля МО України в сфері міжнародного військового співробітництва України у 2015 році (інформаційний матеріал): Міжнародне співробіт-ництво: Міністерство оборони України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ diyalnist/mizhnarodne-spivrobitnicztvo/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Анатолій Іванович Luhtan

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019