DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.31.2019.124-139

ВТРАТА БОЄЗДАТНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКА У 1917 р. (НА ПРИКЛАДІ 11-ї АРМІЇ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ)

Олександр Йосипович Дем’янюк

Анотація


У статті розглядаються проблеми, пов’язані з втратою боєздатності війсь­кових підрозділів російської імператорської армії, які воювали на терені відпо­відальності командування Південно-Західного фронту. За приклад взято росій­ську 11-ту армію, яка впродовж 1917 р. воювала в складі Південно-Західного фронту на території Волині та Галичини. Досліджуються та аналізуються причини цього явища, насамперед, більшовицька агітація в регулярному війську, створення солдатських комітетів, випадки дезертирства, саботажу наказів командування. Тут важливо вказати, що млявий перебіг війни у 1917 р. та агітація у бойових підрозділах різних політичних сил робили свою справу – армія починала втрачати дисципліну, а відтак і боєздатність.

Ключові слова


Південно-Західний фронт; 11-та армія; Українська Центральна Рада; російське військо; більшовицька агітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Gilbert M. 1994. The First World War. London, p. 544.

Акимов Ф. И. 1997. Большевики Украины в борьбе за солдатские массы Юго-Западного фронта. Военно-исторический журнал. № 2, с. 84–90.

Бернадський Б. В. 1999. Волинь у роки Першої світової війни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Львів, с. 20.

Большевизация фронта в предъиюльские дни 1917 г. Красный архив. 1933. Т. 3, с. 97–98.

Галин В.В. 2004. Война и революція. М.: Алгоритм, с. 592.

Гапоненко Л. С. ред. 1957. Революционное движение в России после свержения самодержавия. Документы и материалы. М.: Изд-во АН СССР, с. 486.

Гапоненко Л. С. ред. 1958. Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис: документы и материалы. М.: Изд-во АН СССР, с. 936.

Геруа, Б. В. 1970. Воспоминания о моей жизни: в 2-х т. Париж: Танаис. Т. 2, с. 244.

Гончаров В. Л. 2010. 1917. Разложение армии. М.: Вече, с. 496.

Дем’янюк О. Й. 2010. Військово-політична ситуація на Волині восени 1917 р. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Держава та армія, № 670, с. 80–88.

Державний архів Волинської області (ДАВО), ф. 49, оп. 1, спр. 107.

Державний архів Тернопільської області (ДАТО), ф. 241, оп. 1, спр. 2.

Дещинський Л. Є. 1977. Великий Жовтень на Волині. Львів: Вища школа, с. 183.

Дещинський Л. Є. 1999. Із історії боротьби УНР проти більшовицької агресії (грудень 1917 – січень 1918 рр.): уроки і сучасність. Вісник державного університету «Львівська політехніка», Держава та армія, № 377, с. 3–10.

Зінкевич Л. В. 1992. Політичне становище у військах Південно-Західного фронту після Лютневої революції (лютий-травень 1917 р.). Вісник державного університету «Львівська політехніка», Держава та армія, № 268, с. 18–23.

Зінкевич Р. Д. 2007. Процес українізації армії та тилових гарнізонів Південно-Західного та Румунського фронтів у березні-листопаді 1917 р. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Держава та армія, № 584, с. 64–70.

Зінкевич Р. Д. 2008. Політична конфронтація та збройна боротьба в арміях Південно-Західного та Румунського фронтів після приходу більшовиків до влади (кінець 1917 – початок 1919 рр.). Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Держава та армія, № 634, с. 36–42.

Из дневника ген. В. И. Селивачева. Красный архив. 1925. Т. 2, с. 118–124.

Из рапорта командующего 11-й армией генерал-лейтенанта А.Е. Гутора главнокомандующему армиями Юго-Западного фронта генералу Брусилову от 24 апреля 1917 года. В: Революционное движение в русской армии, 27 февраля – 24 октября 1917 года: сборник документов. 1968. М.: Наука, с. 71–73.

Кальницкий Я. И. 1964. От Февраля к Октябрю: воспоминания фронтовика. Харьков: Государственное издательство Украины, с. 156.

Кичий И. В. 1986. Борьба за власть Советов на Правобережной Украине. Львов: Вища школа, с. 152.

Крыленко Н. В. 1917. Почему побежала русская революционная армия. Пг.: б. и., c. 32.

Науменко А. 2009. До історії бойових дій на Волині під час Першої світової війни. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Науковий збірник: Сторінки воєнної історії краю, Вип. 30: Мат-ли ХХХ Всеукр. наук.-практ. істор.-краєзн. конф. Луцьк: МП «Пульс», с. 160–164.

Нова Рада. 1917. 18, 30 квітень 1917.

О положении армии накануне Октября: (донесения комиссаров Временного правительства и командиров воинских частей действующей армии). Исторический архив. 1957, № 6, с. 48-49.

Огієнко І. 1968. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. Вінніпег: Вид. Товариства «Волинь», с. 96.

Российский государственный военно-исторический архив, Москва, ф. 2003, oп. 4, д. 27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олександр Йосипович Дем’янюк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019