КАДРОВА РЕОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ НАПРИКІНЦІ 50-х – НА ПОЧАТКУ 60-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Анатолій Юрійович Скрипник Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Україна https://orcid.org/0000-0002-3812-918X

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.33.2020.194-211

Ключові слова:

Російська імперія, російські збройні сили, реформування, законодавча база

Анотація

У статті розглянуто трансформаційні процеси, які відбувалися в російській імператорській армії з середини 50-х рр. після дипломатичної й військової поразки у Східній (Кримській) війні проти коаліції європейських держав. Висвітлено ком­плексні заходи уряду і Військового міністерства, спрямовані на скорочення кіль­кості особового складу частин і з’єднань. Показано створення і формування необхідної законодавчої бази, що регламентувала статус військовослужбовця у відпусті за межами військової частини. Окрема увага приділена намаганням командування збройних сил Російської імперії змінити принципи комплекту­вання регулярних частин, зокрема прагнення покращити якість особового складу офіцерського корпусу. Висвітлено практику працевлаштування колишніх солда­тів і офіцерів у цивільному житті та намагання губернських і місцевих органів влади сприяти цим процесам шляхом залучення до роботи у дворянських та місцевих управлінських структурах. Відображено зміни у соціальній структурі та середовищі міст і сіл Правобережної України у зв’язку з реформування імперських збройних сил та вплив збільшення кількості колишніх військових на їх взаємостосунки з місцевим населенням.

Біографія автора

Анатолій Юрійович Скрипник, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

завідувач кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін

Посилання

Астафьев А. И. (1856-1861) О современном военном искусстве: Ч. 1-2. Санкт-Петербург: тип. Почтового департамента.

Верховский А. И. (1922) Очерк по истории военного искусства в России XVIII и XIX вв. Москва: Высший военный редакционный совет, 279 с.

Волковинський В. М. (2003) Військові реформи 60-70-х рр. XIX ст. В: Енциклопедія історії України: у 10 т. редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: Наук. думка,. Т. 1 : А-В. 688 с.

Волковинський В. М., Реєнт О. П. (2006) Україна у Кримській війні 1853-1856 pp. (до 150-річчя Східної війни). Київ: Інститут історії України НАН України. 211 с.

Высочайшее повеление. Отдел второй. Часть 1-я Официальная. Подольские Губернские Ведомости. № 7. 1858 г. С. 1.

Журнал Департамента Государственной Экономии по делу об устройстве отставных и бессрочноотпускных солдат, с приложением замечаний Воронцова М. С. по делам командуемого ним 2-го пехотного корпуса. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1261, (Кн. Гр. Воронцовы). Оп. 1, Д. 2247, Л. 3–27.

За звинуваченням безтерміново-відпускного рядового Березова Клима і селян Поліщука Феодосія, Шевчишина Парфірія у нападі на будинок Краєвського Франца. Держархів Хмельницької області. Ф. 642, (Комісія військового суду при управлінні Кам’янець-Подільського військового начальника). Оп. 1, Спр. 6, Арк. 9–10; 93–95.

Зайончковский П. А. (1952) Военные реформы 1860-1870 гг. в России. Москва: Издательство МГУ, 375 с.

Копия Циркуляра Министерства внутренних дел об устройстве уволенных из армии нижних чинов и черновик докладной записки Голицына М. Ф. Московскому губернатору. РГАДА Ф. 1263 (Кн. Голицыны), Оп. 6, Д. 6, Л. 2-7.

Маніфест царя Олександра II, укази Сенату по залученню приватних лікарів на військову службу. Державний архів Хмельницької області. Ф. 69 (Подільська губернська лікарська управа), Оп. 1, Спр. 442, Арк. 6–7.

Милютин Д. А. (1919) Воспоминания. Том 1. (1816-1843). Москва: Изд. Военной Академии, 469 с.

Молчанов В. Б. (2012-2013) Вплив воєнних реформ Д. О. Мілютіна на життє-забезпечення російських військових в українських губерніях в другій половині ХІХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ХХ. С. 171-201, Вип. ХХІІ. С. 78-120.

Неизвестный (1895) Воспоминания за много лет. 1844-1884 гг. Русская старина. Год ХХVI-й. Том LXХХIII. Вып. 2. Санкт-Петербург, С. 121-134.

Относительно нижних чинов, которые считаются поступившими в госпитали и больницы: в войну 1853-1856 годов. Высочайшие повеления. Часть официальная. Подольские Епархиальные Ведомости. 15 января 1864 года. № 2. С. 1.

Памятная книжка Подольской губернии на 1859 год. Изданная Редакцией Подольских губернских ведомостей (1859). Каменец-Подольск. 177 с.

ПСЗРИ 1. Закон № 30379. О прекращении приема на вторичную воинскую службу отставных нижних воинских чинов с особыми за сие преимуществами; Закон № 30409. О порядке увольнения офицеров в отпуски по домашним обстоятельствам, в 1856 году; Закон № 30410. О порядке отправления на родину нижних чинов, подлежащих увольнению в отставку; Закон № 30454. О порядке увольнения в отпуск офицеров с сохранением содержания; Закон № 31161. О порядке увольнения в бессрочный отпуск штаб и обер-офицеров. В: Полный свод законов Российской империи (далі – ПСЗРИ-ІІ). Т. ХХХІ. Отд. 1. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1857.

ПСЗРИ 2. Закон № 30493. Высочайше утвержденные Правила для уволь-нения из войск нижних чинов в отпуски и в отставку; Закон № 30906. О форме билета для нижних чинов, поступивших, в минувшую войну, на службу в войска, охотою, из государственных крестьян, и подлежащих ныне увольнению в бессрочный отпуск; К закону № 30906. Форма билета для нижних чинов, посту-пивших на службу в военное время, по охоте, из государственных крестьян. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХІ. Отд. 1.; Отд. 2. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1857.

ПСЗРИ 3. Закон № 31377. О преимуществах генералов в запасных войсках и бессрочно-отпускных офицеров, занимающих должности по выборам дворянства. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХIІ. Отд. 1. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1858. С. 36.

ПСЗРИ 4. Закон № 31679. О порядке увольнения в бессрочный отпуск штаб и обер-офицеров. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХІІ. Отд. 1. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1858. С. 268–269.

ПСЗРИ 5. Закон № 31762. О цвете бумаги для билетов бессрочно-отпускных нижних чинов; Закон № 32461. О форме погонов и нашивок или гаек для нижних чинов находящихся в бессрочном или временном отпусках; Чертежи и рисунки к закону № 32461. Рисунок к плечевым погонам с нашивками из черного сукна для нижних чинов, находящихся в отпусках. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХІІ. Отд. 1.; Отд. 2. Санкт-Петербург : Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1858.

ПСЗРИ 6. Закон № 32517. О увольнении нижних чинов в кратковременные отпуски. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХІІ. Отд. 1. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1858. С. 982–983.

ПСЗРИ 7. Закон № 32740. Высочайше утвержденные Правила об увольнении генералов, штаб и обер-офицеров, состоящих на службе в войсках и военных Управлениях, для участвования в собраниях дворян и разрешении им, в случае избрания в члены Губернских Комитетов, оставаться там во все время сущест¬вования сих комитетов. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХIІІ. Отд. 1. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1860. С. 91-92.

ПСЗРИ 8. Закон № 33294. О сроках для увольнения, в 1858 году, нижних чинов в бессрочный отпуск. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХІІІ. Отд. 1. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1860. С. 753-754.

ПСЗРИ 9. Закон № 34401. О назначении в полицию людей из военного ведомства, вполне соответствующих полицейской службе. В: ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХIІІ. Отд. 1. Санкт-Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1861. С. 376.

Реєнт О. П. (2015) Чому Кримська війна 1853-1856 рр. стала явищем міжнародного суспільного життя? В: Історія Криму в запитаннях та відповідях. Київ: НАН України. Інститут історії України, 527 с.

Сборник статистический сведений о Киевской губернии за 1859 год (с адрес-календарем лиц служащих в губернии на 1861 год) (1861) Киев: Типография Губернского Управления, 281 с.

Скрипник А. Ю. (2015) Порядок та особливості звільнення офіцерів збройних сил Російської імперії у 30-х–50-х рр. ХІХ ст. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Вип. 8. С. 192–200.

Скрипник А. Ю. (2015) Політика кадрової мілітаризації місцевого управ-лінського апарату губерній Правобережної України в 20-х – 60-х рр. ХІХ ст. Часопис української історії. Вип. 32. С. 38–45.

Справа за обвинуваченням безтерміново-відпускного каноніра Шандрюка Юхима в крадіжках харчових припасів дячка Стрельбіцького. Держархів Він-ницької області. Ф. Д-222, (Літинський повітовий суд), Оп. 1, Спр. 620, Арк. 1-2; 5-6 зв.; 26-27.

Справа про привласнення міщанином Ткаченком спадкового будинку, що належить відставному бомбардиру Сліпченку. Державний архів Черкаської області. Ф. 834, (Звенигородський городовий магістрат). Оп. 1, Спр. 290, Арк. 1-1зв.; 8-9; 28-32; 58.

Циркуляри Київського військового, Подільського і Волинського генерал-губернатора за 1858-1860 рр. Держархів Рівненської області. Ф. 567, (Міський магістрат, м. Дубно). Оп. 1, Спр. 3, Арк. 3.

Циркуляри Подільського губернського правління і листування з ним про відведення пасовиськ для коней військових частин.

Державний архів Вінницької області. Ф. Д-200 (Вінницький повітовий предводитель дворянства), Оп. 1, Спр. 372, Арк. 41.

Циркулярні листи Волинського губернського правління про зберігання документів, діяльності польського революційного комітету і надання відомостей про офіцерів-поляків мешканців повітів. Рапорти станових приставів про персональні списки.

Державний архів Рівненської області. Ф. 379 (Рівненський повітовий справник). Оп. 2, Спр. 2, Арк. 5-9.

Menning B. W. (1992) Bayonets before Bullets. The imperial

Russian Army, 1861-1914. Bloomington and Indianapolis, 335 p.

Wirtschafter E. K. (1995) Social Misfits: Veterans and Soldiers’

Families in Servile Russia. The Journal of Military History, Vol. 59, No. 2, pp. 215–235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ