ОРГАНІЗАЦІЯ ІРРЕГУЛЯРНИХ БОЙОВИХ ФОРМУВАНЬ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ У 1917–1921 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.34.2020.64-73

Ключові слова:

організація бойових підрозділів, іррегулярні бойові формування, Катеринославщина, більшовизм, анархізм, проукраїнські сили

Анотація

У статті на основі архівних матеріалів, мемуарів, статей періодики та нормативно-правових документів проаналізовано особливості організації іррегу­лярних збройних формувань, які брали участь у революційних подіях на теренах Катеринославщини в період Української революції 1917–1921 рр.: більшо­вицьких, проукраїнських, а також анархістських повстанських і партизанських бойових підрозділів. Визначено, що поділ на структурні одиниці був важливим елементом побудови тамтешніх нерегулярних сил і залежав від низки факторів. Розглянуто принципи організації, як повстанських, так і партизанських загонів. Здійснено їх порівняльний аналіз та наведено головні особливості.

Біографія автора

Сергій Іванович Зайцев, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант історичного факультету

Посилання

Архірейський Д. В. (2015). Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918–1921 рр. Київ: Темпора. 295 с.

Белаш А. В., Белаш В. Ф. (1993). Дороги Нестора Махно: историческое повествование. Київ. 591 с.

Белаш В. (1928). Махновщина. (Отрывки из воспоминаний). Літопис революції. № 3 (30). С. 191–226.

Бондаренко В. Г. (2005). Відродження козацтва на Катеринославщині (серпень-листопад 1917 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. XІX. Запоріжжя: Просвіта. С. 160–165.

Верстюк В. Ф., Смолій В. А. (1996). Українська Центральна Рада: доку-менти і матеріали: у 2 т. Т. 1.: 4 березня – 9 грудня 1917 р. Київ: Наукова думка. 587 с.

Воспоминания Макарова-Никитина Н. М. об его участии в гражданской войне 1918–1919 г. Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. Р 4533. Оп. 1. Спр. 1. 43 арк.

Воспоминания Потапова Г. В. о его участии в борьбе за установление советской власти на Екатеринославщине 1917–1919 гг. ДАДО. Ф. Р 3493. Оп. 1. Спр. 74. 5 арк.

Воспоминания Тржасковского В. o революционных событиях в с. Каменском в 1917 году. (1962). ДАДО. Ф. Р-3493. Оп. 1. Спр. 24. 26 арк.

Гонтарь (1927). Воспоминания о Красной гвардии. Борьба за Советы на Екатеринославщине. Сборник воспоминаний и статей. Днепропетровск: Издание Днепропетровского Истпарта и Окружной комиссии по проведению 10-летия Октябрьской революции. С. 176–184.

Гордієнко Г. (1976). Під щитом Марса. Філадельфія. 369 с.

Гребенюк Г. С., Коваль Р. М., Коротенко В. В. та Маслак О. О. (1997). Кость Блакитний, отаман Степової дивізії. Збірник документів і спогадів. Київ: редакція газети «Незборима нація», «Просвіта». 97 с.

Григор’єв (1934). Зірвати машкару. Шахтар мангану, 26 серпня. С. 2.

Ґонта Д. (1957). Отаманщина: (Отаман Божко). Київ. № 1 (40). С. 16–19.

Данилов В., Шанин Т. (2006). Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Документы и материалы. Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1000 с.

Доклад Криворожского уездного военного совещания о ведении перемирия с бандой Иванова. (1921). ДАДО. Ф. Р-3225. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 9–10 зв.

Задорожный М. В. Воспоминания о революционных событиях в Кривбасе и других местах в 1905–1929 гг. ДАДО. Ф. П 24. Оп. 2. Спр. 27. 11 арк.

Задунайський В. (2009). Організація та бойова діяльність Українських повстанських формувань (1917–1921). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 18. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. С. 419–425.

Конев А. М. (1989). Красная гвардия на защите Октября. Москва: Наука. 336 с.

Кулик Иван Григорьевич (1935). ДАДО. Ф. Р 2177. Оп. 1. Спр. 202. 121 арк.

Левченко М. (1957). Більшовики Катеринінської залізниці в 1917–1918 рр. Борці за Жовтень розповідають. (Спогади учасників боротьби за владу Рад на Катеринославщині). Дніпропетровськ: Дніпропетровське обласне видавництво. С. 292–335.

Лободаєв В. М. (2010). Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр.: Наукове видання. Київ: Темпора. 672 с.

Махно Н. (1937). Воспоминания. Книга 3. Украинская революция (июль-декабрь 1918 г.). Париж: Издание Комитета Н. Махно, 184 с.

Никитин-Макаров Н. М. (1929). В тылу у Деникина. Літопис революції. № 5–6 (38–39), С. 199–216.

Охроменко. (1921). Повстанські отамани. Свобода, 26 липня 1921 р. С. 3.

Потапов М. І. (1957). Червона гвардія Катеринослава. В Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні. Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. Київ: Держполітвидав УРСР, С. 253–273.

Прохоров М. (1957). В рядах Червоної гвардії. Борці за Жовтень розпо-відають. (Спогади учасників боротьби за владу Рад на Катеринославщині). Дніпропетровськ: Дніпропетровське обласне видавництво, С. 199–221.

Статут організації «Вільне козацтво». (1917). ДАДО. Ф. 566. Оп. 1 дод. Спр. 4. Арк. 2–2 зв.

Степовий Ю. (1947). В Херсонських степах. Мюнхен: Культура. 127 с.

Тимощук А. В. (1996). Анархо-коммунистические формирования Н. Махно (сентябрь 1917 – август 1921 г.). Симферополь: Таврия. 190 с.

Хвостенко С. П. (1957). Октябрь в Екатеринославе. (Сборник документов и материалов). Днепропетровск: Обл. изд-во. 378 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-10

Номер

Розділ

100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ