PROBLEMATIC ISSUES AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF MODERN UKRAINIAN MILITARY MUSEUM ART

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.35.2021.18-30

Ключові слова:

військово-історичний музей,, мережа музеїв,, філія музею.

Анотація

The article analyzes the current state, problems in the functioning of military history museums and it characterizes further directions of development of Ukrainian military museology.
It is established that the research of the current period of development of military museum affairs in Ukraine allows to note the growing role of military history museums in the revival of military history of the people, in the development of national society and in the establishment of its patriotic foundations.
Іn the article is proved that the military history museum should become more interactive and more responsive to the real needs of the public. The museum should attract the attention of potential visitors, interest them and should be open to all. The formation of an attractive image of the military history museum through the using of art and information tools and assistance in meeting the interactive needs of people to combine knowledge with entertainment in their free time, force modern museum-exhibition complexes to use information-analytical, entertainment-game and other methods of recreation for their visitors.

Біографія автора

Машталір Вадим Віталійович, Генеральний штаб Збройних Сил України (м. Київ).

доктор історичних наук, доцент, начальник управління Головного управління персоналу

Посилання

Амер Анна Наіф. (2012). Державний облік музейних фондів та їх наукова

документація. Вісімнадцяті Сумцовські читання: збірник матеріалів наукової

конференції “Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного

суспільства”. 18 квітня 2012 р. Харків: Майдан. С. 12–15.

Гнедовский М.Б., Дукельский В. Ю. (1992) Музейная коммуникация как

предмет музееведческого исследования. Музей – культура - общество: Сб. науч.

тр. Москва: ЦМР, С. 7–18.

Закон України “Про охорону культурної спадщини». Відомості Верховної

Ради України. 2000. № 39. С. 310–358.

Карпов В. (2007). Музейна справа у Збройних Силах України (1996–2006).

Київ: ЦМЗСУ, 96 с.

Карпов В. (2015). Соціологія музейної справи. Теоретико-методологічні

засади. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Вип. 1 (4).

С. 32–35.

Карпов В. (2017). Управління ризиками у сфері захисту музейних колекцій.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. № 3. С. 58–66.

Копитько О. (2005). Музейна стратегія. Український музей: інформаційний

бюлетень. № 3. С. 40–42.

Кот С. (2007). Теоретичні проблеми пам’яткознавства. Пам’яткознавчі

студії в Україні: теорія і практика. С. 4–64.

Машталір В. (2015). Формування військово-історичних музеїв на території

України. Матеріали 14-ої Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні

питання історії науки і техніки”, Київ: Центр пам’яткознавства НАН України

та УТОПІК. С. 271–273.

Машталір В. (2016). Система проектування складних систем типу воєнно-

історичних музеїв України. Патент України 109491. Заявл. 02.03.2016, опубл.

08.2016. Бюл. № 16.

Міненко Л. (2014). Музейний адміністративний менеджмент. Науково-

практична конференція в НАКККіМ “Музейна справа та освіта в Україні”.

листопада 2014 року. Київ: НАКККіМ. С. 92–102.

Музеєзнавство: словник базових термінів (2013). Київ: Фенікс, Національний

військово-історичний музей України. 151 с.

Научно-исследовательская деятельность музеев. Музейное дело (2003).

Москва. 157 c.

Никишин Н. (1998). “Язык музея” как универсальная моделирующая система

музейной деятельности. Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в

музейной деятельности: сб. науч. тр. НИИ культуры. Москва: С. 7–15.

Равикович Д. (2001). Типология музеев. Российская музейная энциклопедия:

в 2 т. Москва: Прогресс, “РИПОЛ КЛАССИК”. Т. 2. С. 237.

Странский З. (1991). Понимание музееведения. Музеи мира. Сб. науч. тр.

Москва: НИИК. С. 19–21.

Федорова Л. (2011). З історії воєнно-історичного музейництва в Україні: Київський воєнно-історичний музей (1910-і рр.). Науковий вісник Миколаївського університету імені В. Сухомлинського: збірник наукових праць. Серія: історичні науки. Вип. 3.31. С. 248–262.

Mashtalir V. (2018). Military museology as the phenomenon of museum affairs.

The scientific heritage. № 29. Р. 4–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ