ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ДИРЕКТОРІЇ УНР НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНІ НАВЕСНІ 1919 р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.38.2022.39-53

Ключові слова:

Українська революція, Директорія УНР, Волинська губернія, Дієва армія УНР, польсько-українська війна, радянсько-українська війна.

Анотація

У статті розглядаються різноманітні військово-політичні події, які сталися навесні 1919 року та мали вплив на майбутній розвиток українського державо­творення під владою Директорії Української Народної Республіки. Визначено головні аспекти у військово-політичній царині, що вплинули на формування політичної складової діяльності українського уряду, бойові дії на території Волинської губернії та суміжних із нею теренах.

З’ясовано ставлення місцевого населення до більшовицької армії, органів влади та суспільно-політичного ладу, який встановлювали більшовики в насе­лених пунктах Східної Волині навесні 1919 року, проаналізовано відомості про наростання невдоволення містян та селян Волині більшовицькою репресивною системою.

Досліджено вплив наступу польського війська та окупацію території західно­волинських повітів, антидержавного виступу отамана В. Оскілка на погіршення державотворчих позицій Директорії УНР та Ради міністрів республіки.

Біографія автора

Олександр Йосипович Дем’янюк , Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

заступник директора з науково-педагогічної діяльності

Посилання

Босак О., Красівський О. (2009). Воєнне протистояння Польщі та УНР. Історія. Філософія. Релігієзнавство. № 2. С. 34–37.

Верига В. (2005). Визвольна боротьба в Україні 1914–1923 рр. : у двох томах. Рівне: Вид-во ВАТ «Рівненська друкарня». Т. 2. С. 496.

Верстюк В. (2004). Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження). Український історичний журнал. № 3. С. 112–126.

Винниченко В. (1990). Відродження нації: у 3 ч. Київ: Вид-во політ. л-ри України, Ч. ІІІ. С. 542.

Винниченко В. (1990). Из истории украинской революции. Революция на Украине по мемуарам белых. Репринт. воспроизвед. изд. 1930 г. Киев: Изд-во полит. л-ры Украины. С. 277–358.

Гунчак Т. (1993). Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політич¬ної історії. – Київ: Либідь. С. 288.

Дем’янюк О. 2008. Волинська губернія в період правління Директорії УНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.). Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. № 11. С. 53–58.

Дем’янюк О. (2009). Військово-політична ситуація в Волинській губернії в перші місяці 1919 р. Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. праць. Вип. ІІ. С. 28–34.

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф. 3, оп. 1, спр. 1610.

ДАВО, ф. 517, оп. 1, спр. 15.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. 257, оп. 1, спр. 168.

Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. р-2803, оп. 1, спр. 17.

Дєдик О.(2020). Чорківська офензива: Найуспішніша операція Галицької армії. Львів: Видавництво «Астролябія». С. 416.

Дмитрук В. (2005). Вони боролися за волю України (Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр.). Монографія. Луцьк: Волинська обласна друкарня. Т. ІІ. С. 382.

Киричук М. (2001). Маловідома війна на Волині. Краєвид листопад-грудень.

Ковальчук М. (2007). Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917–1920. Київ. С. 72.

Лис В. (2009). Волиняни відстоювали соборну Україну. Волинь-нова.

січня.

Литвин М. (1998). Українсько-польська війна 1918–1919 pp. Львів. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. С. 488.

Мартос Б. (1958). Оскілко й Болбочан. Спогади. Мюнхен. Вид. «Белей». С. 62.

Оксенюк Р. (1970). Нариси історії Волині. Соціально-економічний, рево-люційний та національно-визвольний рух трудящих (1861–1939). Львів. Вид. Львівського університету. С. 276.

Осауленко Л., Засєкін В. (2007). Гетьман України Павло Скоропадський. Луцьк. Волинська книга. Кн. ІІ. С. 704.

Патер І. (2007). Українські військові формування на Волині у 1918–1919 рр. Науковий вісник ВДУ. Історичні науки. № 1. С. 137–143.

Петрів В. (1931). Спомини з часів української революції (1917–1921). Львів. Видавнича кооператива «Червона калина». С. 120.

Прохода В. (1935). Записки до історії Сірих (сірожупанників). За Держав¬ність. Зб. 1. С. 75–128.

Савченко В. (2004). Симон Петлюра. Харків: Фоліо. С. 415.

Сергійчук В. (2009). Українські державники: Симон Петлюра. Київ. С. 568.

Слободич О. (1931). Велика Україна в огнях. Нарис історії Української революції. Львів. Українська видавнича спілка «Громада». IV частина: часи Директорії У.Н.Р. С. 40.

Феденко П. (1992). Повстання нації. Збірник пам’яти Симона Петлюри (1879–1926). Київ. МП «Фенікс». С. 76–108.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Київ (далі – ЦДАВОВУ), ф. 1092, оп. 1, спр. 11.

ЦДАВОВУ, ф. 1429, оп. 1, спр. 4.

Центральний державний історичний архів. Львів (далі – ЦДІАЛ), ф. 760, оп. 1, спр. 23.

ЦДІАЛ, ф. 581, оп. 1, спр. 44.

Яблонський В. (2001). Від влади п’ятьох до диктатури одного. Історико-політичний аналіз Директорії УНР. Київ: Альтерпрес. С. 160.

Яневський Д. (2010). Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри. Харків. Фоліо. С. 315.

Kaminski S. (1928). Lata walki i zametu na Ukrainie (1917–1921). Warszawa. S. 112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ