ПОВСЯКДЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ У 1944 – 1953 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.39.2023.42-52

Ключові слова:

західні області УРСР, селянство, повсякденне життя, матеріально-господарське забезпечення, український національно-визвольний рух

Анотація

Волонтерський рух для підтримки Збройних Сил України, який активно розвинувся із початком російсько-української війни у лютому 2022 р., став своє­рідним продовженням української традиції матеріальної підтримки національно-визвольного руху першої половини ХХ століття. Вироблені у той час практики повсякденної підтримки бійців сил національного спротиву дозволили сучасним волонтерам ефективніше та раціональніше використовувати надані їм засоби допомоги українському війську.

Мета публікації полягає у вивченні та реконструкції цілісної картини щоденних практик підтримки сільським населенням західних областей УРСР (Львівської, Дрогобицької, Тернопільської, Станиславівської областей) бійців УПА. Дослі­дження процесів повсякденного матеріально-господарського забезпечення укра­їнського національно-визвольного руху здійснювалося відповідно до загально­наукових принципів об’єктивності та історизму, які реалізовувалися шляхом засто­сування проблемно-хронологічного, статистичного, аналізу й синтезу та інших методів наукового пошуку. Відзначено, що незважаючи на складні соціально-економічні умови повоєнного часу, наростаючий терор радянських репресивних органів, галицьке суспільство у різний спосіб намагалося підтримати своїх захисників. Зупинити підтримку збройного підпілля, радянській владі вдалося лише тоді, коли засобами державного терору галицьке селянство опинилося перед загрозою фізичного виживання.

Біографії авторів

Ігор Ярославович Соляр, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича

Директор

Володимир Васильович Старка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Посилання

Волянюк С. (2018). Історія воєнної округи УПА «Лисоня». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. С. 328.

Вронська Т. (2013). Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній практиці радянської влади (1917–1953 рр.). Київ: Темпора. С. 624.

Державний архів Львівської області, ф. П-3 Львівський обласний комітет Комуністичної партії, оп. 1, спр. 95, арк. 86.

Державний архів Тернопільської області, ф. 290 Тернопільський обласний фінансовий відділ, оп. 5, спр. 992, арк. 126.

Державний архів Тернопільської області, ф. П-1 Тернопільський обласний комітет Комуністичної партії, оп. 1, спр. 113, арк. 93.

Державний Архів Тернопільської області, ф. П-1 Тернопільський обласний комітет Комуністичної партії, оп. 1, спр. 318, арк. 34.

Ільницький В. (2017). Організація господарського та фінансового забезпечення діяльності Карпатського краю ОУН. Дрогобицький краєзнавчий збірник, Спецвипуск IІI. С. 340–356.

Ільницький В., Ільницька Н., Вовк Л. (2021). Особливості облаштування побуту націоналістами Карпатського краю ОУН (1945–1954). Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953). Львів – Торунь: Liha-Pres. С. 172 – 199.

Інструкція про діяльність господарської реферантури. (2009). Літопис УПА. Нова серія, Київ, Торонто: Видавництво Літопис УПА, Т. 13. С. 1229.

Киричук Ю. (2002). Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. Львів: Добра справа. С. 463.

Клименко О. (2008). Бофони: грошові документи ОУН і УПА. Київ: університет банківської справи Національного банку України. С. 192.

Литвин М. (2012). Фінансово-господарська діяльність ОУН і УПА. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип. 22. С. 297–305.

Маркусь В. (1986). Українська Головна Визвольна Рада на тлі подібних визвольних рухів під час Другої світової війни (проба порівняння). Сучасність, ч. 7-8. С. 212–222.

Марта Н. (1957). Жінка в українському визвольному русі (з власних спос-тережень). Українська Повстанська Армія. Збірка документів за 1942–1950 рр. Б. М. Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. С. 88–102.

Патриляк І. (2012). «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націо-налістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.). Львів: Часопис. С. 592.

Полтава П. (1982). Концепція самостійної України і основна тенденція полі-тичного розвитку сучасного світу. Літопис УПА. Торонто: Видавництво Літопис УПА, Т. 9. С. 15–78.

Романюк М. (2016). Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937–1953). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр незалежних історичних студій. С. 608.

Русначенко А. (2002). Народ збурений: національно-визвольний рух в Україні й національні рухи в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках. Київ: Унів. вид-во «Пульсари». С. 519.

Стародубець Г. (2008). Генеза українського повстанського запілля. Тернопіль. Підручники і посібники. С. 464.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3834 Львівський обласний провід (керівництво) Організації Українських Націоналістів на західноукраїнських землях, оп. 1, спр. 7, арк. 27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-26

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ