МІЖ ВЛАДОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ: СОЛДАТИ-ВТІКАЧІ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКА У СЕРЕДИНІ ХІХ СТ.

Автор(и)

  • Анатолій Юрійович Скрипник Кам’янець-Подільський державний інститут (м. Кам’янець-Подільський)., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3812-918X

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.40.2023.295-312

Ключові слова:

Російська імперія, регулярна армія, дезертирство, приховування, законодавство, місцеві органи влади, населення

Анотація

У статті на основі архівних джерел та законодавчих актів досліджено та проаналізовано причини дезертирства солдат із частин регулярної армії Російської імперії. Наводяться наукові трактування й оцінки цього явища в працях сучасних українських істориків. У хронологічному порядку представлена еволюція військового та цивільного законодавства, яке створювалося з метою тотального придушення прагнення солдатів покинути військову службу, та співчуття місцевого населення до їх долі у вигляді приховування і допомоги втікачам, що на той час кваліфікувалися державою як кримінальні вчинки.

Показана взаємодія військового командування середньої ланки та повітових виконавчих, поліційних і судових установ губерній щодо розшуку, виявлення та покарання втікачів і подальшого направлення їх до штрафних рот та робітничих батальйонів.

Одним із основних завдань проведеного дослідження стала об'єктивна оцінка такого явища, як дезертирство. Доведено репресивний характер дій чиновників цивільних силових установ та офіцерського складу регулярних частин.

Разом з тим, показано протиріччя і конфлікти між представниками різних верств тогочасного соціуму у Правобережній Україні, в центрі якого опинилися втікачі з армії, а саме – мотивації до доносів, полювання на людей за грошову винагороду, зведення рахунків сільського начальства з односельцями тощо. Науково аргументовано, що дезертирство було одним з численних вад у недосконалому кріпосницькому механізмі військової машини російської держави.

Біографія автора

Анатолій Юрійович Скрипник, Кам’янець-Подільський державний інститут (м. Кам’янець-Подільський).

завідувач кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук 

Посилання

Бармак М.В., Луговий Б.В., Мацко Н.С. (2019) Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII–ХІХ ст.). Тернопіль : Астон.

Борисевич С.О. (2014) Російські нормативно-правові механізми, спрямовані на придушення січневого повстання 1863 р. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 7. 180–203.

Ведомость № 1. (1861) Войскам, в которых было наибольшее и наименьшее число умерших, больных и бежавших нижних чинов. Всеподданейший отчет о действиях Военнаго министерства за 1858 год и о видах к усовершенствованию разных частей министерства. Представлен Государю Императору в Декабре 1859 года. Санктпетербург: В Военной Типографии.

Ведомость № 1. (1863) Войскам, в которых было наибольшее и наименьшее число умерших, больных и бежавших нижних чинов. Всеподданейший отчет о действиях Военнаго министерства за 1860 год. Санктпетербург: В Военной Типографии.

Всеподданейший отчет о действиях Военнаго министерства за 1858 год и о видах к усовершенствованию разных частей министерства. (1861) Представлен Государю Императору в Декабре 1859 года. Санктпетербург: В Военной Типографии.

Всеподданейший отчет о действиях Военнаго министерства за 1860 год. (1863) Представлен Государю Императору 1-го Января 1863 года. Санктпетербург : В Военной Типографии.

Всеподданейший отчет о действиях Военнаго министерства за 1861 год. (1863) Представлен Государю Императору 1-го Января 1863 года. Санктпетербург: В Типографии Ю. Бокрама.

Гренадер Давыд Федорович Мирощенко (1885) Жизнеописания русский военных деятелей. под ред. Вс. Мамышева. Том 1. Выпуск первый. С. Петербург: изд. В. Березовский.

Державний архів Вінницької області, Ф. Д-222 (Літинський повітовий суд), Оп. 1, Спр. 290 (1863 р.) Справа за обвинуваченням Рябикіна і Попова у дезертирстві, Арк. 1–2; 5; 22–23.

Держархів Вінницької області. Ф. Д-391 (Вінницький міський магістрат), Оп. 4, Спр. 17 (1846 р.) Справа за обвинуваченням військового дезертира Бодіора у вбивстві селянина, Арк. 1–1зв.; 49–51; 112.

Держархів Вінницької області, Ф. Д-546 (Липовецький нижній земський суд), Оп. 2. Спр. 10 (1841 р.) Справа за звинуваченням в дезертирстві солдата Малиновського і переховування його різними особами, Арк. 1–2 зв.

Державний архів Волинської області, Ф. 229 (Ковельський міський магістрат), Спр. 318 (1853 р.) Укази і циркуляри Волинського губернського правління за 1853 рік, Арк. 106–106 зв.

Держархів Волинської області, Ф. 363 (Ковельський повітовий земський суд), Оп. 1, Спр. 2068 (1869 р.) Справа по розслідуванню видачі військовому дезертиру паспорта на ім’я Фрідштейна Шаї, Арк. 3–14.

Державний архів Житомирської області, Ф. 16 (Волинський головний суд), Оп. 4, Спр. 241 (1797 р.) Про селянина села Хотищева Примака, що звинувачений у крадіжці грошей в солдата Василя Іванова, Арк. 1–6.

Державний архів Рівненської області, Ф. 567 (Міський магістрат, м. Дубно), Оп. 2, Спр. 41 (1846 р.) Справа по євреях засуджених за переховування від рекрутства, за крадіжку 50 рублів сріблом в відставного підполковника Витковського та інше., Арк. 1–4.

Зайончковский А. (1908) Восточная война 1853-1855 гг. С-Петербург: Издательство экспедиции изготовления ценных бумаг.

Историческое обозрение военно-сухопутного управления 1825-1850. (1850) Санктпетербург: Печатано в военной типографии.

Полный свод законов Российской империи (далі – ПСЗРИ). Собр. 2. Т. ХVІІІ, 1844. О мерах для отвращения побега нижних чинов. № 16455.

ПСЗРИ Собр. 2. Т. ХVІІІ. 1844. О ограничении взыскания с ближайших воинских начальников за каждого бежавшего солдата, пополнением снесенных вещей, № 16834.

ПСЗРИ Собр. 2. Т. ХХІ. 1847. О порядке распределения нижних чинов пойманных их бегов. № 20520.

ПСЗРИ Собр. 2. Т. ХХІ. 1847. О наградах за прекращение побегов нижних чинов. № 20615.

ПСЗРИ Собр. 2. Т. ХХVІI. 1853. О мере наказания нижних чинов за побеги. № 26376.

ПСЗРИ Собр. 2. Т. ХХVІII. 1854. О мерах наказания воинских чинов 5 пехотного корпуса за побег за границу. № 27608.

ПСЗРИ Собр. 2. Т. ХХХ. 1856. О Всемилостивейшем даровании, в силу манифеста 27 Марта 1855 года, прощения и облегчения впавшим в преступления лицам военного ведомства. № 29167.

Реєнт О. (2021) Соціально-економічні та політичні трансформації в Україні (кінець XVIII ‒ перші десятиліття XX століття). У 2-х кн. Кн. 1. Київ: Інститут історії України.

Скрипник А. Ю. (2014) Репрессивные меры российских органов власти в отношении солдат-дезертиров и населения Правобережной Украины в первой половине ХІХ в. Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова». Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 18. 82-91.

Скрипник А. Ю. (2022) Дезертирство в російському війську на початку ХІХ ст.: причини і наслідки проблеми. Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: НАСВ, 37. 238-258.

Соболєв В. (2009) Організаційні моделі кадрового забезпечення військовосудових установ Російської імперії другої половини ХІХ − початку ХХ століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду). Часопис української історії. 11. 16−22.

Шандра В., Аркуша О. (2022) Україна в XIX столітті: людність та імперії. Київ: Академперіодика.

Cadiot, J. (2009). Russian army, non-Russians, non-Slavs, non-Orthodox: the risky construction of a multiethnic army. Russia, USSR. The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies, 10.

Lennon, J. (2020). Civil-Military Relations in Russia. The Commons: Puget Sound Journal of Politics, 1 (1), 4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-04

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ