DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.47-60

МІЛІТАРНЕ ПРОТИСТОЯННЯ У ЛИСТОПАДОВОМУ ПОВСТАННІ 1830-1831 рр. НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Анатолій Юрійович Скрипник

Анотація


Стаття присвячена аналізу збройного антагонізму частин російської імператорської армії з загонами польських повстанців упродовж подій Листопадового повстання 1830-1831 рр. у Правобережній Україні. Розглянуто і висвітлено мотиваційні чинники протиборчих сторін, співвідношення сил, їх розташування, збройні зіткнення та маневри, тактичні успіхи і прорахунки. Об’єктом дослідження стала територія регіону, яка розглядається як театр воєнних дій відповідно до існуючого на той час адміністративно-територіального поділу.


Ключові слова


Правобережна Україна; російське військо; польські повстанці; бойові дії; дислокація; ворожнеча

Повний текст:

PDF

Посилання


Gąsowski T. Konsekwencje powstań narodowych w XIX wieku dla polskiej tożsamości narodowej // SCIAGA.pl. електрон. наук. вид. URL: http://sciaga.pl/tekst/58014-59-sens_powstan_narodowych_w_xix_wieku (дата звернення: 12.05.2016).

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Pod redakcją Władysława Zajewskiego. Warszawa: PWN, 1992. 671 s.

Kozlowski E. Golynski A. Pamitnik Podolskiego powstania 1830–1831 roku. Warszawa: Instytut wydawniczy Pax, 1979. 224 s.

Lelewel J. Рorównanie dwu powstańnarodu polskiego 1794 i 1830–1831. Prawnośći korona; oraz przypiski do dziejów polskich potocznie opowiadanych. Paryz: W ksiegarni J. Marylskiego I Spolski. 1840. 158 s.

Mochnacki M. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. T. 2. Warszawa, 1984. 257 s.

Powstanie Listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania. / рod redakcją W. Zajewskiego. Warszawa: 1990. 377 s.

Wrotnowski F. Powstanie na Wołyniu, Podolu I Ukrainie w roku 1831. Podlug podańdowódzców i współuczęstników tegożpowstania. Paryż: W księgarni I drukarni polskiej, 1837. Tom perchi. 350 s.; Wrotnowskiy F. Powstania na Wolyniu, Podolu i Ukrainii w roky 1831. Paryz: W ksiegarni i drucarni polskiej. 1838. Tom drugi. 401 s.

Внутренние известия // Русский инвалид. 25 октября 1830 г. № 272. С. 2.

Геллер М. Я. История Российской империи. В двух томах. Том 2. Москва: МИК, 2001. – С. 332.

Генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов / Жизнеописания русских военных деятелей / под ред.

В. Мамышева. Том 1. Вып. первый. Санкт-Петербург: изд. В. Березовский, 1885. – С. 387–392.

Годунов В. История 3-го Уланского Смоленского Императора Александра ІІІ полка. 1708–1908. Либава: Типо-литография Либавский вестник, 1908. – С. 206.

Державний архів міста Києва, Ф. 1, Оп. 2, Спр. 1626, арк 3.

Державний архів міста Києва, Ф. 1, Оп. 2, Спр. 1627, Арк 3-3зв; 7-8.

Западные окраины Росссийской империи / научн. ред. М. Долбилов, А. Миллер. Москва: Новое лите-ратурное обозрение, 2006. – С. 71.

Из записок современника. О Пинской бригаде польских войск. Частичка из действий О. Суворова-Рымникского в 1794 году // Московитянин. 1842. № 2. С. 61.

История русской армии и флота / ред. А. С. Гришинский, В. П. Никольский, Н. Л. Кладо. В. 15 томах. Т. І. Москва: изд. Образование, 1911. – С. 618.

Каспарек Н. Події польського повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні // Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – Київ: КНТ, 2017. – С. 109-133.

Каспарек Н. Шлях польських загонів із Поділля й Волині на Галичину в 1831 році. // Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. Київ: КНТ, 2017. – С. 111-112.

Кривошея І. І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Умань: ВПЦ «Візаві». 2014.– 254 с.

Опытов М. Волынская революция первой четверти XIX столетия (Письма надворного советника Опытова к графине Старожиловой) // Киевская старина. Год второй. Т. V.– Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1882. – С. 136; 138.

Петров Н.И. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. – Санкт-Петербург: 1888. – С. 275.

Полный свод законов Российской империи (ПСЗРИ)-ІІ. Т. ІV. № 3178; Т. V. Отд. 2. № 4100.

Полный свод законов Российской империи (ПСЗРИ)-ІІ. Т. VI. Отд. 1. № 4285.

Полный свод законов Российской империи (ПСЗРИ)-ІІ. Т. VI. Отд. 1. № 4490.

Полный свод законов Российской империи (ПСЗРИ)-ІІ. Т. VІ. Отд. 1. № 4536.

Российский государственный военно-исторический архив, Ф. 103. Оп. 2г. Д. 3. л. 11.

Российский государственный архив древних актов, Ф. 1261, Оп. 1, Д. 2200, л. 1-4.

Романюк І. Польське населення східного Поділля в листопадовому повстанні // Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. Київ: КНТ, 2017. С. 184-191.

Русская военная сила. Очерк выдающихся военных событий от начала Руси до наших дней. изд. И. Н. Кушнерева Вып. IХ. – Москва: 1889. – С. 31-32.

Русская военная сила. Очерк развития выдающихся военных событий от начала Руси до наших дней. изд. И. Н. Кушнерева. Вып. X. – Москва, 1889. – С. 52.

Скрипник А. Ю. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792–1865 рр.): монографія / Кам’янець-Подільський: – Вид. ФОП Зволейко Д. Г., 2016. – С. 216.

Скрипник А. Ю. Київська губернія як стратегічний район перебування російської армії наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст: зб. Київ, Інститут історії України НАН України. 2013. Вип. ХХІІ. С. 203-216.

Тромбський М. Від Житомира до Замостя: партизанський рейд загону Кароля Ружицького під час Листопадового повстання // Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – Київ: КНТ, 2017. – С. 134-146.

Труды Подольского Церковного историко-археологического общества. Вып. одиннадцатый / под ред. Е. Сецинского и Н. Яворского. – Каменец-Подольский: 1911. – C. 347.

Труды Подольского Церковного историко-археологического общества. Вып. одиннадцатый / под ред. Е. Сецинского и Н. Яворского. – Каменец-Подольский: 1911. – C. 105.

Центральний державний історичний архів України м. Києві (ЦДІАК України), Ф. 442, Оп. 1, Спр. 474, Арк. 74-75.

Центральний державний історичний архів України м. Києві (ЦДІАК України), Ф. 442, Оп. 782, Спр. 155, Ч. І, Арк. 48; 127–136.

Центральний державний історичний архів України м. Києві (ЦДІАК України), Ф. 442, Оп. 783, Спр. 30, Арк. 1–4.

ЦДІАК України, Ф. 533, Оп. 3, Спр. 519, Арк. 1–2.

ЦДІАК України, Ф. 533, Оп. 4, Спр. 123, Арк. 1–2.

ЦДІАК України, Ф. 533, Спр. 125, Арк. 1–2; 4–19.

ЦДІАК України, Ф. 533, Оп. 5, Спр. 590, Арк. 137–138зв.

ЦДІАК України, Ф. 533, Спр. 591, Арк. 1-10: 25: 39.

Чичерин Б. Воспоминания. В 2-х т. Т. 1. Москва сороковых годов. Путешествие за границу. – Москва: 2010. – С. 92. Режим доступу: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226585.

Ярмошик І. І. Військові події на Волині в ході польського листопадового повстання 1830-1831 рр. у світлі польської історіографії // Воєнна історія України. Волинь та Полісся. – Київ: Національний музей історії України, 2013. – С. 183-188.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Анатолій Юрійович Скрипник

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019