DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.136-148

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОНІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Віталій Степанович Виздрик, Олександра Михайлівна Мельник

Анотація


У статті проаналізовано нормативно-правову базу урядової аграрної політики Польщі в Західній Україні в міжвоєнний період. Досліджується проведення польської сільськогосподарської колонізації, що загострила соціальні та національні протиріччя між українським й польським населенням краю. Планомірна осадницька колонізація передбачала переселення з етнічних польських земель військових осадників і цивільних колоністів та створення ними фермерських господарств уздовж польсько-радянського кордону, що мали стати соціальною опорою політики уряду на східних і південно-східних окраїнах Польщі. 


Ключові слова


нормативно-правова база; міжвоєнний період; військові осадники; цивільні колоністи; Західна Україна; колонізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Васюта І. Галицько-Волинське село між світовими війнами: Монографія / І. Васюта. – Львів: Каменяр, 2010. – 507 с.; Зашкільняк Л. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 752 с.; Зуляк І. Особливості польської політики на західноукраїнських землях (1919–1939) / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 3. – С. 39–47; Комар В. Політика Польщі щодо українців Галичини (1919–1939 рр.): основні напрямки та етапи / В. Комар // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2001. – № 5–6. – С. 290–295; Крюков А. Дослідження проблеми аграрної політики Польщі в Галичині в історичному аспекті / А. Крюков // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: зб. наук, праць. Серія: Історія. – Вінниця, 2014. – Вип. 22. – С. 244 – 248.

Borucki M. Historia Polski do 1957 roku / M. Borucki. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1998. – 364 s.; Wieczorkiewicz P. Ostatnie lata Polski niepodległej / P. Wieczorkiewicz. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – 80 s.; Jezierski A. Historia Gospodarcza Polski / A. Jezierski, C. Leszczynska. – Warszawa: Key Text, 1999. – 560 s.; Kaliński J. Landau Z. Gospodarka Polski w XX wieku / J. Kaliński, Z. Landau. – Warszawa: Polske Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. – 409 s.; Stobniak-Smogorzewska J. Kresowe osadnictwo wojskowe 1920–1945 / J. Stobniak-Smogorzewska. – Warszawa: Instytut Studiow Politycznych PAN, oficyna wydawnicza RYTM, 2003. – 419 s.;Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929 / R. Torzecki. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. – 467 s.

Васюта І. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз’єднання (1919–1939) / І. Васюта. – Львів: Вища школа, 1978. – 192 с.

Виздрик В. Польське аграрне осадництво на західноукраїнських землях у 20-х рр. ХХ ст. / В. С. Виздрик // Грані. – 2013. – № 6. – С. 4-7.

Державний архів Львівської області, ф. 1, оп. 13, спр. 5.

Державний архів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 9, спр. 480.

Жулканич Н. М. Методологія дослідження аграрних відносин в Україні (др. пол. ХХ ст.) / Н. М. Жулканич // Збірник навчально-методичних матеріалів та наукових статей історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 215–221.

Зашкільняк Л. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 752 с.

Зуляк І. Особливості польської політики на західноукраїнських землях (1919–1939) / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 3. – С. 39–47.

Крамар Ю. Реалізація земельної реформи у Волинському воєводстві адміністрацією Г. Юзефського (1928–1938) / Ю. Крамар // Минуле і сучасне Волині. Олександр Цинкаловський і край: матеріали ІХ наук. іст. краєзн. міжнар. конф. – Луцьк, 1998. – С. 253–257.

Brzoza Cz. Polska w czasach niepodległości i ІІ wojny światowej (1918–1945) / Cz. Brzoza. – Krakow, 2001. – 424 s.

Dаbrowska M. O wykonaniu reformy rolnej (objasnienie ustawy z d. 15 lipca 1920 r. wraz z urzкdowym tekstem ustawy i przepisуw wykonawczych / M. Dąbrowska. – Warszawa, 1921. – 36 s.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1920. – T.2, – 1241 s.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1926. – Т. 1.

Fialkowski H. Uporzadkowanie stanu prawnego drobnych gospodarstw na ziemiach wschodnich / H. Fialkowski. – Lublin, 1937. – 16 s.

Jaworski W. Projekt kodeksu agrarnego / W. Jaworski – Warszawa, 1928. – 427 s.

Jaworski W. Reforma rolna. Tekst ustaw i rozporzadzen. – Krakow, 1926. – T. 3. – 346 s / W.Jaworski – Warszawa, 1928. – 427 s.

Ohanowicz A. Ustawa o wykonaniu reform rolney i inne ustawy rolne / A. Ohanowicz. – Poznan, 1926. – 504 s.

Reforma rolna w Polsce. – Warszawa, 1929. – 169 s.

Rocznik ziem Wschodnich. – Warszawa, 1939. – 96 s.

Staniewicz W. O program agrarny w Polsce I jego wykonanie. Mowy i przemowienia (1926-1928) / Staniewicz. – Warszawa, 1928. – 139 s.

Ustawa o wykonaniu reform rolnej // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1920. – Nr. 70. – Poz. 462.

Włudyka T. “Trzecia droga” w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej / T. Włudyk. – Krakόw, 1994. – 169 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Віталій Степанович Виздрик, Олександра Михайлівна Мельник

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019