Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Наукові статті, що подаються до друку повинні відповідати профілю видання, бути правильно оформленими та раніше не опублікованими.

Структура статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1. Тобто включати наступні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Комп’ютерний варіант рукопису повинен відповідати таким вимогам:  стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 11 pt, через 1,0 інтервали). Параметри сторінки – формат А5, поля 2×2×3×1 см, абзац 1,0 см.

         Обов’язковими елементами статті є:

 1. Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор). Розташовують окремим рядком, у лівому верхньому куті.
 2. Прізвище та ініціали автора. Розташовують окремим рядком, у лівому верхньому куті, під УДК.
 3. Обліковий запис автора ORCID ( має відповідати стандартам ORCID та мати вигляд повного URL (наприклад, http://orcid.org/0000-0003-1856-0045). У лівому верхньому куті, під прізвищем та ініціалами автора.
 4. Заголовок статті.
 5. Анотація українською мовою (не менше 600 знаків з пробілами).
 6. Ключові слова (не більше 5-ти) українською мовою.
 7. Текст статті (до 40 тис. знаків).
 8. Список використаних джерел та літератури.

Після списку використаних джерел розміщує ться пристатейний список літератури (References).

Далі - прізвище та ініціали автора, назва статті англійською мовою. 

Далі подається анотація англійською мовою. Вона повинна відображати наукову проблематику, суть досліджень, використані методи, отримані результати і висновки, містити ключові слова. Обсяг анотації – не менше 1800 знаків.

Рекомендований формат статті:

Назва

частини статті

Вирівнювання на сторінці

Шрифт

Розмір шрифту

Накреслення шрифту

Приклад

УДК

По лівій стороні

Times New Roman

9

звичайний

УДК 94(477)

Прізвище та ініціали автора

По лівій стороні

Times New Roman

9

жирний

Щеглов А.Ю.

Обліковий запис автора ORCID

По лівій стороні

Times New Roman

9

звичайний

https//orcid.org/000-001-7278-9184

Два порожніх рядки

По лівій стороні

Times New Roman

9

звичайний

 

Назва статті

По центру

Times New Roman

9

жирний

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЗРАЗКА ОЗБРОЄННЯ

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Анотація

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

У статті проаналізовано…

Ключові слова

По ширині

Times New Roman

9

курсив,

звичайний

Ключові слова: озброєння, історія, ураження

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Основна частина статті

По ширині

Times New Roman

11

курсив,

звичайний

Постановка проблеми. На сьогодні спостерігається збільшення невідповідності…

Мета статті – проаналізувати стан розвитку…

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні проблематикою займалися…

Висновки. Таким чином…

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Титул «Використані посилання»

По центру

Times New Roman

9

жирний

Використані посилання

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Перелік використаних посилань

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

Берест Р. (2007). Дослідження оборонних укріплень Унівського городища. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 11, С. 281-286.

Ляска В. (2018). Ландшафт кордону: літописна дихотомія «гора-поле» на галицько-волинському пограниччі. Пліснеські старожитності. Вип. 3. Львів. С. 60-85.

Шеломенцев-Терський С.В. (2011). Військова інфраструктура Волинського князівства в XI–XIV ст., Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 770 с.

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Титул «References»

По центру

Times New Roman

9

жирний

References

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Перелік References

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

Berest R. 2007. Investigation of the defensive fortifications of the Univ hillfort. In: Materials and research on the archeology of the Carpathian and Volhynia. No. 11. P. 281-286 (ukr.).

Liaska V. (2018). Border Landscape: Chronicle Dichotomy of the Mountain-Field at the Galicia-Volyn Border. In Plisnesk Antiquities. Issue 3. Lviv, p. 60-85 (ukr.).

Shelomentsev-Tersky S.V. (2011). Military Infrastructure of the Volyn principality in the XI-XIV centuries. Lviv, Lviv Polytechnic National University   770 p. (ukr.).

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Прізвище та ініціал автора англійською мовою

По лівій стороні

Times New Roman

9

жирний

Shchehlov A.

Назва статті англійською мовою

По ширині

Times New Roman

9

жирний

SAMPLE OF WEAPONS CREATION HISTORY

Порожній рядок

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

 

Анотація англійською мовою

По ширині

Times New Roman

9

звичайний

In the article is analyzed…

Ключові слова англійською мовою

По ширині

Times New Roman

9

курсив,

звичайний

Keywords: weapons, history, affection

Наш журнал заохочує авторів використовувати Harvard Referencing Style (варіант Великої Британії (GB)) для оформлення списку використаних джерел, а також для упорядкування внутрішньотекстових посилань. Приклади оформлення списку літератури можна знайти за посиланнями: http://www.nbuv.gov.ua/node/868 та http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

Гарвардський стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу при цитуванні джерела. Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці, що цитується, дату публікації, сторінковий інтервал (якщо наводиться пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела).

Якщо стаття подана до друку англійською мовою – на неї поширюються відповідні вимоги, що наведені вище. До такої статті додаються прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація (обсягом не менше 1800 знаків), список використаних джерел та літератури українською мовою.

Окремо подається авторська довідка: прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), повна назва організації, посада, вчений ступінь, наукове звання, поштова адреса, телефон, e-mail.

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права та достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела, імен, назв.

Рукописи, що не відповідають вимогам, не приймаються до публікації. Редакційна колегія залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису, відхилити його, якщо науковий рівень статті недостатній або не відповідає напряму Вісника. Рукописи авторам не повертаються. Редакційна колегія не здійснює поштову пересилку збірників авторам статей.

Публікації у Віснику безкоштовні. Авторські матеріали подаються до редколегії збірника через Науковий центр Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ (науково-дослідна лабораторія військово-історичних досліджень). Матеріали в електронному вигляді надсилати: на адресу burakov04@ukr.net або deep_in_faith@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.